Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 – daňové priznanie.

14. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

DAŇOVÁ ZÁVIERKA právnickýxh osôb za rok 2018
a zostavenie daňového priznania na praktickom príklade až do tlačiva

Termín:                  14. februára 2019     

Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Lektorka:                 Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                                 Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.  

 
Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah:    

    DAŇOVÁ ZÁVIERKA – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov
  na daň z príjmov právnických osôb
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové
  (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane
  (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a mnohé iné)
 • Náklady zahrňované do základu dane až po zaplatení
  (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018
  (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu
  a nadväznosť na tlačivo DP
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018
 • Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

     
      Program:  8.00– 8.30 hod. Prezentácia, 
od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                     
Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ
                mobil:  0905 641 038                    E-mail: racio@racio-education.sk
                            0903 651 601                   Web.:   www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 
60,00 EUR/os. za každý deň, vrátane DPH.
Zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu! Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)
       
        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.     
          Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 
 
Záväzne prihlasujeme (účastník) ....................................................................

VS: 14022019  - dátum seminára    
            
Uhradená suma:                   za ..............osôb              Celkom:..................,-€

 

Účastnícky poplatok uhradený dňa .......... z účtu: ............................./ ............


Presný názov organizácie, adresa:...................................................................

 

IČO:..........................  DIČ: .......................IČ pre DPH....................................
 

Telefón: ........................................... e-mail: ...................................................

  


 
 


434867

Úvodná stránka