Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DLHODOBÝ MAJETOK v r. 2017 komplexne

18. októbra 2017

                                                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

DLHODOBÝ MAJETOK v roku 2017 komplexne.
    
 Termín:                    18. októbra 2017          

 Miesto konania:     P R I E V I D Z A  - Vysoká škola 

 Lektorka:             Ing. Jana A C S O V Á,
                                  audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.  

Obsah:

     1) Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok, definícia dlhodobého hmotného  
         a nehmotného majetku (účtovné a daňové hľadisko), vykázanie v účtovnej
         závierke, vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie
         účtovnej jednotky.

      2) Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou,  
          bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver,  na splátky.
          Obstarávacia cena a čo do nej vstupuje, vedľajšie náklady obstarania.
          Stavby a ich členenie. Definícia samostatnej hnuteľnej veci, možnosti
          samostatného odpisovania stavebnej a technologickej časti objektov.
          Technické zhodnotenie a jeho oceňovanie.
          Zatrieďovanie majetku do odpisových skupín

       3) Oceňovanie dlhodobého majetku:
             -  k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota,
                úroky z úveru),
              - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
                (zostatková cena, opravné položky),
              - technické zhodnotenie na majetku vlastnom a prenajatom.

         4) Transakcie s dlhodobým majetkom a ich dopad na výsledok hospodárenia.
             Vyradenie dlhodobého majetku predajom, darovaním, likvidáciou, v dôsledku
             škody.
             Daňové obmedzenie predaja majetku so stratou od 1. 1. 2015.
             Uvedenie prenajatých priestorov do pôvodného stavu.

          5) Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad
              (rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, prvý rok, ďalšie roky, s technickým
              zhodnotením, komponentové odpisovanie);
              optimalizácia výsledku  hospodárenia a základu dane vhodne zvoleným
              spôsobom odpisovania,
              obmedzenia v uplatnení odpisovej metódy, majetok charakteru osobnej
              spotreby, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi, prerušenie
              daňových odpisov.
              Odpisy vo väzbe na prenajatom majetku.

            6) Inventarizácia majetku.

            7) Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok, najmä opravy a udržiavanie
                a čo nimi rozumieme. Využívanie majetku na súkromné a služobné účely
                (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.
            
            8) Diskusia – Uvítame, aj svoje otázky pošlete vopred, napr. s prihláškou.

          Program: od 8.00 – 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program

          Kontakt: Emília ŠNIAGEROVÁ            Mobil:   0905 641 038,  0903 651 601

Web.:   www.racio-education.sk                       E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je  50,00,-€/ os.  vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


             IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930         SWIFT: TATRSKBX

      Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME  platby v hotovosti. Doklad Vám bude vydaný z ERP.      
  Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................

VS: 18102017- dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený     za .............osôb          Celkom:..................,- €


                   dňa:....................... z účtu: .................................../.......................


Presný názov organizácie- adresa:......................................................................


Telefón/Mobil...............................E-mail: ...........................................................


Fakturačná adresa: ...........................................................................................
 

IČO:....................... DIČ: ............................IČ pre DPH......................................
 


 
 


352770

Úvodná stránka