Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DLHODOBÝ MAJETOK v r. 2017 komplexne

13. októbra 2017

                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

DLHODOBÝ MAJETOK v roku 2017 komplexne

Miesto konana:      P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Termín:                  13. októbra  2017 
    

Lektorka:             Ing. Jana A C S O V Á,
                                audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.
 

Obsah:

     1) Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok, definícia dlhodobého hmotného  
         a nehmotného majetku (účtovné a daňové hľadisko), vykázanie v účtovnej
         závierke, vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie
         účtovnej jednotky.

      2) Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou,  
          bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver,  na splátky.
          Obstarávacia cena a čo do nej vstupuje, vedľajšie náklady obstarania.
          Stavby a ich členenie. Definícia samostatnej hnuteľnej veci, možnosti
          samostatného odpisovania stavebnej a technologickej časti objektov.
          Technické zhodnotenie a jeho oceňovanie.
          Zatrieďovanie majetku do odpisových skupín

       3) Oceňovanie dlhodobého majetku:

               -  k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota,
              úroky z úveru),
           - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
             (zostatková cena, opravné položky),
           - technické zhodnotenie na majetku vlastnom a prenajatom.

         4) Transakcie s dlhodobým majetkom a ich dopad na výsledok hospodárenia.
             Vyradenie dlhodobého majetku predajom, darovaním, likvidáciou, v dôsledku
             škody.
             Daňové obmedzenie predaja majetku so stratou od 1. 1. 2015.
             Uvedenie prenajatých priestorov do pôvodného stavu.

          5) Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad
              (rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, prvý rok, ďalšie roky, s technickým
              zhodnotením, komponentové odpisovanie);
              optimalizácia výsledku  hospodárenia a základu dane vhodne zvoleným
              spôsobom odpisovania,
              obmedzenia v uplatnení odpisovej metódy, majetok charakteru osobnej
              spotreby, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi, prerušenie
              daňových odpisov.
              Odpisy vo väzbe na prenajatom majetku.

            6) Inventarizácia majetku.

            7) Daňové výdavky
vo väzbe na dlhodobý majetok, najmä opravy a udržiavanie
                a čo nimi rozumieme. Využívanie majetku na súkromné a služobné účely
                (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

             8) Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.

 
          Program: 8.30 - 9.00 hod. Prezentácia,  od 9.00 hod. Odborný program
                                                                                       
   Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                 0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
55.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

         IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.................................................................................................................................................................................................
VS: 13102017 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: .............................../............


                  za osôb: .........................         Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:..................................................................................

 

Fakturačná adresa: ..........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 


 
 


352787

Úvodná stránka