Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DPH pre každodennú prax.

20. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                         ONLINE PRIHLÁŠKA

DPH - PRE KAŽDODENNÚ PRAX

Miesto konania:     P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C. Hronského 2

Termín:                    20. mája 2019 

Lektorka:                Ing. Soňa UGRÓCZY - daňový poradca SKDP 
                                  spoločnosť PKF TAX, s.r.o.
                                  skúsená lektorka, odborníčka na DPH a daň z príjmov

Cieľom seminára je rozbor kľúčových ustanovení zákona o DPH a vysvetlenie ich väzby vo vzájomných súvislostiach potrebných pre každodennú prax s upozornením aj na zmeny od 1.1.2019.
Vzhľadom na významné daňové riziká DPH je potrebné ovládať túto problematiku, aby ste sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane,
resp. zpochybneniu odpočtu DPH na vstupe.

Množstvom praktických príkladov, užitočných informácií v daňovej problematike DPH vás prevedie  skúsená lektorka, s množstvom teoretických vedomostí a hlavne praktických skúsenností.


Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie
daňového výdavku.


Rámcový obsah školenia:


 1)   Registračná povinnosť v tuzemsku
        -
zmena obratu pre účely DPH od 1.1.2019
       
- lehoty na registráciu
       
- odlišnosti pre registráciu zahraničných osôb
       
- oneskorená registrácia a jej dopady, postup zahraničnej osoby
          pri oneskorenej registrácií pre daň z titulu dodania stavebných
          prác inej zahraničnej osobe
        -
pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť

  2)  Zdaniteľné obchody pre účely DPH
         - dodanie tovaru  a zásielkový obchod (čo sa považuje za dodanie tovaru, 
           bezodplatné dodanie tovaru, určenie miesta dodania tovaru)
         - nadobudnutie tovaru z EU (§ 11 a § 11a – konsignačný sklad,
           miesto nadobudnutia tovaru § 17)
         - dovoz tovaru
         - dodanie služby (čo sa považuje za dodanie služby,
           bezodplatné dodanie služby, refakturácia služieb


   3)  Oslobodené dodanie tovaru
             - intrakomunitárne dodanie tovaru § 43 (podmienky preukázania oslobodenia)
          - trojstranný obchod § 45
          - vývoz tovaru § 47


   4)  Odpočítania dane podľa § 49 a uplatnenie práva na odpočítanie dane § 51
          - vznik práva na odpočítanie dane ako aj zákaz odpočtu dane
          - podmienky odpočítania dane (dodanie z tuzemska, uplatnenie odpočítania
            pri samozdanení, pri nadobudnutí tovaru, pri dovoze tovaru a iné)
          - rozsah odpočítania dane (pozor na koeficient)
          - odpočítanie dane pri použití majetku a služieb na účely podnikania
            a na iný účel ako na podnikanie § 49 ods. 5
          - vecné a časové podmienky uplatnenia práva na odpočítanie dane
          - úprava odpočítanej dane podľa § 54 – zmena účelu použitia
            (upozornenie na predaj bytov po 1.1.2019 s uplatneným odpočtom DPH   
             v minulosti
)
          - úprava odpočítanej dane pre hnuteľný majetok podľa § 54d – autá na súkromné
            a firemné účely


    5)  Základ dane pre účely DPH a jeho oprava,sadzby DPH
         a ich správna aplikácia – pozor na ubytovanie s raňajkami po 1.1.2019


    6)  Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb
         (§ 15 – všeobecné pravidlo a § 16 - výnimky) a ich vykazovanie

    7)  Vznik daňovej povinnosti § 19
         (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania,
          pravidlá pri refakturácií, nadobudnutie tovaru z EU a iné)


    8) Osoby povinné platiť daň správcovi dane § 69 zákona o DPH:
       
- komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku
        - dodanie tovaru a služieb zahraničnou osobu
        - neoprávnene uvedenie DPH na faktúre
        - tuzemský prenos daňovej povinnosti (na čo všetko sa vzťahuje,
          kedy vzniká povinnosť odviesť daň, kto má nárok na odpočítanie dane
          pri samozdanení, náležitosti faktúry, uplatnenie odpočtu zo záloh a iné)


    9) Dodanie stavieb po 1.1.2019
        (upozornenie na daňové riziká pri kúpe a predaji nehnuteľnosti)
         
           - obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností
        - spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia
          pre účely oslobodenia od dane pri predaji
        - rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované
          nehnuteľnosti (pozor na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
        - čo sa rozumie pojmom porovnateľná stavba pre účely DPH
        - predaj nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a ich prevod po 1.1.2019


    10) Nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome
          od 1.1.2019
           -
ako aplikovať prenájom po zmene zákona
            (staré zmluvy, nové zmluvy, ubytovacia činnosť vs. prenájom)
          - odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie)

             pri oslobodenom prenájme, odpočet z energií spojených s nájmom
           - koncoročné povinnosti pri oslobodenom prenájme
           - vstupuje neodpočítateľná DPH pri rekonštrukcii do ceny majetku
             alebo do nákladov?


     11) Pravidlá fakturácie
           - zákonné lehoty  na vyhotovenie faktúry podľa DPH
           - kedy nie je povinnosť vyhotoviť faktúru, možnosť vyhotovenia inou osobu
           - faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, doklad z ekasy,
             riadna faktúra, súhrnná faktúra)
           - povinné náležitosti faktúr (správne odkazy na faktúrach)
           - faktúra ako daňový výdavok, a doklad pre odpočet DPH
           - uchovávanie faktúr, elektronické faktúry, cudzojazyčné faktúry


     12) Nové záznamové povinnosti
           pre dodanie tovaru s montážou, pre dodanie nehnuteľnosti

       13) Sankcie a DPH (dodatočné daňové priznanie, pokuty za oneskorené  
              odvedenie dane, dorubenia dane)


     Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

     Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program

Kontaktná osoba:
                       Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601 

     web:  www.racio-education.sk  
 e-mail:  racio@racio-education.sk      
                                                   
Účastnícky poplatok je 60,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom  
           seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

            
Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................


............................................................................................................................................
VS:  20052019

Účastnícky poplatok uhradený    za osôb: ....................     Celkom:.................,- €
          
                  
                                      dňa:...................      z účtu: ................................/......................


Presný názov organizácie:...........................................................................................
 

Fakturačná adresa: ......................................................................................................


IČO:............................. DIČ: ............................IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..................................     e-mail: ..............................................................


 
 


466541

Úvodná stránka