Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - podvojné účtovníctvo, za rok 2018

05. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva - za rok 2018.


Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Termín:                  05. decembra 2018

Lektorka:                Ing. Monika  ADAMÍKOVÁ  
                                       odborný špecialista  v oblasti účtovníctva
                                        - metodik účtovníctva - Finančné riaditeľstvo
Obsah:

  1) Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
      - Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217
        a Obchodného zákonníka
      - Virtuálna mena
      - Archivácia účtovných dokladov
      - Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie,
        s registrom účtovných závierok, správne delikty

  2)  Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka   
       - Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
       - Zmena veľkostnej skupiny

  3) Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok
      - Výskum a vývoj
      - Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení
        likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, účtovanie zrážkovej dane
        z likvidačného zostatku
     -  Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie
        nedokončenej  výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A
        v nadväznosti na audit

  4) Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
      - Kontrola bilančnej kontinuity
      - Triedenie účtovných dokladov 
       - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

   5) Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
       – oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok
       na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z cenných papierov
       a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň atď.

    6) Zostavenie účtovnej závierky
        - Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej
          účtovnej jednotky
        - Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej
          jednotke

   7) Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
       - Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných   
         dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky    
       - Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky


  Diskusia - Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.

  Program: od. 8.00 - 8.30 hod Prezentácia 
od 8.30 hod. Odborný program.
                                                                                                   
   Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ                
                     
Mobil:   0905 641 038                     web: www.racio-education.sk
                                   0903 651 601                  e-mail: racio@racio-education.sk

                                                                                                              
Účastnícky poplatok je 60, 00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou!)

               IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

           Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           

PREFERUJEME platby v hotovosti. Doklad Vám bude vydaný z ERP.              
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................................
 

.....................................................................................................................................................
VS: 05122018 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený   za osôb: ..................  Celkom:................,- €


                 dňa:...................     z účtu: .............................../.......................

 

Presný názov organizácie:............................................................................


Fakturačná adresa: .....................................................................................


IČO:...................... DIČ: .......................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil..........................e-mail: ............................................................


 
 


425625

Úvodná stránka