Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - podvojné účtovníctvo, za rok 2018

07. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                      ONLINE PRIHLÁŠKA

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva - za rok 2018
    

Termín:                   7. decembra 2018

Miesto konania:      PRIEVIDZA  - Vysoká škola, Bakalárov 2

Lektorka:                 Ing. Monika  ADAMÍKOVÁ  
                               odborný špecialista  v oblasti účtovníctva
                                 -
metodik účtovníctva, Finančné riaditeľstvo

Obsah:   

  1) Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
      - Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217
        a Obchodného zákonníka
      - Virtuálna mena
      - Archivácia účtovných dokladov
      - Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie,
        s registrom účtovných závierok, správne delikty

  2)  Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka   
       - Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
       - Zmena veľkostnej skupiny

  3) Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok
      - Výskum a vývoj
      - Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení
        likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, účtovanie zrážkovej dane
        z likvidačného zostatku
     -  Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie
        nedokončenej  výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A
        v nadväznosti na audit

  4) Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
      - Kontrola bilančnej kontinuity
      - Triedenie účtovných dokladov 
       - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

   5) Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
       – oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok
       na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z cenných papierov
       a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň atď.

    6) Zostavenie účtovnej závierky
        - Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej
          účtovnej jednotky
        - Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej
          jednotke

   7) Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
       - Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných   
         dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky    
       - Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky


   Diskusia - Otázky môžete zaslať spolu s prihláškou.

 Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,   od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília  ŠNIAGEROVÁ                 Mobil: 0905 641 038
                                                                                                      0903 651 601
Web.:  
www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
55,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

         IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe
zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni
                                                                     pred termínom  seminára.
PREFERUJEME platby v hotovosti.
                         Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme- účastník:
......................................................................................................................................................................................
VS: 07122018- dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený  dňa:.
.......... z účtu: ......................../..........


                                       za osôb: ................      Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie - adresa:
............................................................


Fakturačná adresa: ......................................................................................


IČO:....................... DIČ: ......................IČ pre DPH........................................


Telefón: .....................................  E-mail: ......................................................


 
 


425635

Úvodná stránka