Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

22. októbra 2018Vytlačiť
 

                                                                                    ONLINE PRIHLÁŠKA

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

Termín:                 22. októbra  2018

Miesto konania:     POPRAD - Hotel TATRA, Karpatská 3273/7

Lektorka:               RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                       - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                   
má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

Obsah:

   1) Pracovný čas, nadčas.
         - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
         - Nadčas

   2) Mzda, mzdové zvýhodnenia, sviatok, náhradné voľno
         - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
         - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
         - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

   3) Dovolenka, priemerný zárobok.
         - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
         - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

   4) Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

   5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
         - Druhy dohôd
         - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018

   6) Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení,
       výnimky, oznamovanie - základy
          - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP, registračné listy, termíny
          - Oznamovanie do ZP, spôsob, termíny
          - Oznamovanie počas trvania zamestnania

   7) Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
          - Vymeriavací základ pre SP
          - Vykazovanie pravidelného a nepravidelného príjmu v SP
          - Príjmy po skončení zamestnania
          - Vymeriavací základ pre ZP, odpočítateľná položka, vykazovanie
          - Evidenčný list dôchodkového poistenia

   8) Dohody dôchodcov a študentov
          - Uplatňovanie výnimky, vykazovanie, vymeriavací základ

    
   Diskusia -  Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.
 

    Program: od 8.00 – 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program 
                                                                                 

 Kontakt: Emília  ŠNIAGEROVÁ         Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601

Web.:  www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk

    
Účastnícky poplatok je 60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

      IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930   SWIFT: TATRSKBX


      Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.       
         Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................................


......................................................................................................................................................
VS: 22102018 - dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený       za .............osôb                       Celkom:...........................,- €


                          dňa:.................... z účtu: ............................................../...................................


Presný názov organizácie- adresa:...........................................................................................


Telefón/Mobil..................................................E-mail: .................................................................


Fakturačná adresa: ..................................................................................................................


IČO:.................................. DIČ: ......................................IČ pre DPH..........................................


 
 


425746

Úvodná stránka