Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

23. októbra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                              ONLINE PRIHLÁŠKA

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

Termín:                    23. októbra  2018

Miesto konania:     LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:                  RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                                    - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                    má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

    Obsah:

   1) Pracovný čas, nadčas.
         -
Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
         - Nadčas

   2)  Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
         - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
         - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
         - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

   3) Dovolenka, priemerný zárobok.
        
- Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
         - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

   4) Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

   5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
         - Druhy dohôd
         - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018

   6) Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení,
       výnimky, oznamovanie - základy
          - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP, registračné listy, termíny
          - Oznamovanie do ZP, spôsob, termíny
          - Oznamovanie počas trvania zamestnania

   7) Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
          - Vymeriavací základ pre SP
          - Vykazovanie pravidelného a nepravidelného príjmu v SP
          - Príjmy po skončení zamestnania
          - Vymeriavací základ pre ZP, odpočítateľná položka, vykazovanie
          - Evidenčný list dôchodkového poistenia

   8) Dohody dôchodcov a študentov
         
- Uplatňovanie výnimky, vykazovanie, vymeriavací základ

       Diskusia - Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.


         Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program
                                                                                      


Kontaktná osoba:
Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,   0903 651 601 

web:  www.racio-education.sk           e-mail:  racio@racio-education.sk                                                         
Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


              IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..................................................................................


..................................................................................................................................................
VS:   23102018

Účastnícky poplatok uhradený za osôb: ....................        Celkom:..........................,- €


                      dňa:...................    z účtu: ................................................../..................................


Presný názov organizácie:..........................................................................................................
 

Fakturačná adresa: ....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ................................... IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..........................................e-mail: .........................................................................


 
 


425751

Úvodná stránka