Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

19. novembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                      ONLINE PRIHLÁŠKA

MZDY – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia.

Termín:                       19.  novembra 2018

Miesto konania:      P R I E V I D Z A –  VYSOKÁ ŠKOLA, Bakalárov 2

Lektorka:                    RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                                    - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                      
má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti. 

 Obsah:

   1) Pracovný čas, nadčas.
         - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
         - Nadčas

   2)  Mzda, mzdové zvýhodnenia, sviatok, náhradné voľno
         - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
         - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
         - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

   3) Dovolenka, priemerný zárobok.
         - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
         - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

   4) Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

   5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
         - Druhy dohôd
         - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018

   6) Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení,
       výnimky, oznamovanie - základy
          - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP, registračné listy, termíny
          - Oznamovanie do ZP, spôsob, termíny
          - Oznamovanie počas trvania zamestnania

   7) Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
          - Vymeriavací základ pre SP
          - Vykazovanie pravidelného a nepravidelného príjmu v SP
          - Príjmy po skončení zamestnania
          - Vymeriavací základ pre ZP, odpočítateľná položka, vykazovanie
          - Evidenčný list dôchodkového poistenia

   8) Dohody dôchodcov a študentov
          - Uplatňovanie výnimky, vykazovanie, vymeriavací základ
      

      Diskusia - Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.

      Prezentácia: od 8.00 – 8.30 hod.     od 8.30 hod. Odborný program
                                                             

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601 

WEB:  www.racio-education.sk                      E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
55,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!

Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)
              IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP. 
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.....................................................................
VS:  19112018

Účastnícky poplatok uhradený   za osôb: ..................Celkom:......................,- €


                    dňa:...........         z účtu: ....................................../.....................Presný názov organizácie:................................................................................


Fakturačná adresa: .........................................................................................


IČO:........................... DIČ: ...........................IČ pre DPH ................................
 

Telefón/Mobil.................................e-mail: .......................................................


 
 


425619

Úvodná stránka