Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

VEREJNÁ SLUŽBA-odmeňovanie r.2019, voľby 2018...

29. novembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

VEREJNÁ SLUŽBA – odmeňovanie r. 2019 , voľby 2018, DOHODY

Termín:                     29. novembra 2018       

M
iesto konania:      P O P R A DHotel TATRA, Karpatská 3273/7

Lektorka:                  RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á 
                                     
- špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                      má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

Obsah:

   1) Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
       
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
        - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
        - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
        - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
        - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

    2) Voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
          - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
          - Členovia komisií
          - Evidenčné listy dôchodkového poistenia 
    3) Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1. 11. 2018 - NOVELA zákona
         -  Plat starostu od 1. 11. 2018
          - Odstupné
          - Dovolenka – nárok, platenie

    4) Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

    5) Dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
 • práca mladistvých na dohodu;
 • najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
 • evidencia;
 • odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda,
  príplatky od 1.5.2018, v r. 2019;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
 • prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
 • vykazovanie dohôd do SP a ZP;
 • práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie


    Diskusia - Svoje otázky, môžete zaslať spolu s prihlášku

Program:    8.00 – 8:30 hod. Prezentácia,   od 8:30  hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ     Mobil:
0905 641 038 
                                                                           0903 651 601 
 
Web.:   www.racio-education.sk
E-mail:
racio@racio-education.sk


Účastnícky poplatok vo výške  60, 00-€ /os. vrátane DPH,zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. 

        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje !

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov

– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti! Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A              

 Poštou:  
 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.   Stavbárov 6    971 01  PRIEVIDZA          

                                                                                                                                    

 e-mail: racio@racio-education.sk

Záväzne prihlasujeme (účastník
):...........................................................................................................................................................................................
VS:  29112018 – dátum seminára

                          Uhradená suma za
..........osôb      Celkom:  .......................,- €

 

Účastnícky poplatok uhradený dňa ............z účtu: ........................../ ..............

Presný názov organizácie - adresa:...................................................................

Fakturačná adresa:  ............................................................................................

IČO:.......................  DIČ: ........................   IČ pre DPH........................................

 

Telefón/Mobil..............................       E-mail: ......................................................


 
 


425628

Úvodná stránka