Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

VEREJNÁ SLUŽBA-odmeňovanie r.2019, voľby 2018...

03. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

VEREJNÁ SLUŽBA – odmeňovanie r. 2019, voľby 2018, DOHODY

Miesto konania:       P R I E V I D ZA  - Vysoká škola, Bakalárska 2

Termín:                      03. decembra 2018

Lektorka:                    RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á 
                                     
- špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                       má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.
Obsah:


   1) Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
        - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
        - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
        - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
        - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
        - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

    2) Voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
          - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
          - Členovia komisií
          - Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 
    3) Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1. 11. 2018 - NOVELA zákona
         -  Plat starostu od 1. 11. 2018
          - Odstupné
          - Dovolenka – nárok, platenie

    4) Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

    5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
         - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
         - práca mladistvých na dohodu;
         - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
           evidencia;
         - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda,
           príplatky od 1.5.2018, v r. 2019;
         - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
         - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
         - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
         - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
         - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie
 
       
Diskusia - Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

         Program: 8.00 - 8.30 hod Prezentácia      od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná  osoba:  Emília  ŠNIAGEROVÁ         
                   Mobil:     0905 641 038                   E - mail:  racio@racio-education. sk
                                 0903 651 601                     Web.:    www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 55,00 EUR /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)
SK68 1100 0000 0026 2554 1930

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.


Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!


Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..............................................................................................


....................................................................................................................................................
VS: 03122018

Uhradená suma                         za ..................   osôb        Celkom:.................................,- €


Účastnícky poplatok uhradený dňa .................. z účtu: ......................................../ ................


Presný názov organizácie, adresa:..........................................................................................


IČO:.................................. DIČ: ......................................IČ pre DPH......................................


Telefón: ................................................e-mail: .......................................................................


 
 


425640

Úvodná stránka