Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELY daňových zákonov od 1. 1. 2019

18. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                         ONLINE PRIHLÁŠKA

NOVELY daňových zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2019
(zákon o DPH, zákon o dani z príjmov - rekreačné poukazy, daň z poistenia,
info ekasa)


Miesto konania:       P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C. Hronského 2

Termín:                    18. januára 2019 

Lektorka:                 Ing. Soňa UGRÓCZY - daňový poradca SKDP 
                            Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie
pre DPH
a v Slovenskej komore audítorov, ako asistent audítora.

Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
   

        Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významný zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018, a iné daňové zákony.


Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí
pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2019.


Obsah: 

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš zmien časti daňových zákonov
ktoré vás zaujímajú.

NOVELA zákona o DPH od 1. 1. 2019
- schválené zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
   - významná zmena pre všetky zdaniteľné osoby
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel
  pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy
  ,
  ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane
  o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie
  práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán);
 • nové kritéria na počítanie časového momentu počítania 5 ročného obdobia
  pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie
  po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
  ;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie
  - zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti
  so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
  napr.: autá a ich použitie na súkromné účely
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe
  pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy z 10 % sadbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR)23.10.2018;


NOVELY zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018,  resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní – nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z od 1. 1. 2019 väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov;
 • Zákon č. 112/2018 úľava na dani pre registrované podniky a špecifiká DPH:
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu od 1. 1. 2019 – kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnávateľov sa týka povinnosť ich poskytnutia, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia, oslobodenia, pravidlá ich použitia a iné;

     Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019
     (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach)
       – stručná informácia

(fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)     Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601 

     web:  www.racio-education.sk  
 e-mail:  racio@racio-education.sk      
                                                   
Účastnícky poplatok je 60,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom  
           seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

             
Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................


............................................................................................................................................
VS:  18012019

Účastnícky poplatok uhradený    za osôb: ....................     Celkom:.................,- €
          
                  
                                      dňa:...................      z účtu: ................................/......................


Presný názov organizácie:...........................................................................................
 

Fakturačná adresa: ......................................................................................................


IČO:............................. DIČ: ............................IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..................................     e-mail: ..............................................................


 
 


434819

Úvodná stránka