Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 – daňové priznanie.

15. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                           ONLINE PRIHLÁŠKA

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018
a zostavenie daňového priznania  na praktickom príklade až do tlačiva.

Miesto konania:      P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2
                                      
Termín:                  
15. februára 2019       

Lektorka:                 Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                                odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.    

     Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia
na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah:  


Daňová závierka 2018 – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov
  na daň z príjmov právnických osôb
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové
  (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane
  (napr. príjmy nezahrňované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a mnohé iné)
 • Náklady zahrňované do základu dane až po zaplatení
  (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018
  (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania
  na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu
  a nadväznosť na tlačivo DP
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018
 • Diskusia - Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

  Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,   od 8.30 hod. Odborný program
                                                                          
                                        
                               
  Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ      Mobil: 0905 641 038,
                                                                                    0903 651 601

  Web.:  www.racio-education.sk         E-mail: racio@racio-education.sk       
   
  Účastnícky poplatok je
  60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
  pracovné materiály, občerstvenie a obed.
  V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
  Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou)

             IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930          SWIFT: TATRSKBX

  Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

  AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
  V prípade platby v hotovosti Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
  Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

  Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

  Záväzne prihlasujeme (účastník):.............................................................................................
  VS: 15022019
  Účastnícky poplatok uhradený  
                                        dňa:.............. z účtu: ........................../...........                                  za osôb: ............ Celkom:..........................,- €


  Presný názov organizácie:.......................................................................


  Telefón/Mobil............................... E-mail: ...............................................


  Fakturačná adresa: ................................................................................


  IČO:...................... DIČ: ......................IČ pre DPH.................................. 

  

 

 

 

 


 
 


434808

Úvodná stránka