Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 – daňové priznanie.

13. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA

DAŇOVÁ ZÁVIERKA právnických osôb za rok 2018
a zostavenie daňového priznania na praktickom príklade až do tlačiva.


Termín:                   13. februára 2019  

Miesto konania:    LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:              Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, daňový poradca SKDP
                                 
Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

     Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah:

     DAŇOVÁ ZÁVIERKA za rok 2018 – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov
  právnických osôb
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov
  na daň z príjmov právnických osôb
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové
  (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane
  (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a mnohé iné)
 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení
  (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018
  (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu
  a nadväznosť na tlačivo DP
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018
 • Diskusia - Svoje otázky, môžete zaslať spolu s prihlášku !


     Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,     od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ

          Mobil: 0905 641 038                                        E - mail: racio@racio-education.sk
                 0903 651 601                                        Web.:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 55, 00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


      IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930    SWIFT: TATRSKBX

      Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

           
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.     
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.............................................................................................
VS: 13022019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa .................. z účtu: ........................................./ ................


Uhradená suma                        za ..................osôb                Celkom:.................................,- €


Presný názov organizácie, adresa:............................................................................................


IČO:.................................. DIČ: ........................................IČ pre DPH..........................................


Telefón: ...................................................e-mail: ...........................................................................


 
 


434817

Úvodná stránka