Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 – daňové priznanie.

14. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 - daňové priznanie.

Termín:                  14. februára 2019     

Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Lektorka:                Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                               odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.          

Obsah:       bude aktuálne doplnený neskôr

      Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

      Program:  8.00– 8.30 hod. Prezentácia, 
od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                     
Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ
                mobil:  0905 641 038                    E-mail: racio@racio-education.sk
                           0903 651 601                    Web.:   www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 
60,00 EUR/os. za každý deň, vrátane DPH.
Zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu! Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)
       
        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.     
          Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 
 
Záväzne prihlasujeme (účastník) ..................................................................


                                                   ....................................................................
VS: 14022019  - dátum seminára    
            
Uhradená suma:                   za ..............osôb              Celkom:..................,-€

 


Účastnícky poplatok uhradený dňa .......... z účtu: ............................./ ............


Presný názov organizácie, adresa:...................................................................

 

IČO:..........................  DIČ: .......................IČ pre DPH....................................
 

Telefón: ........................................... e-mail: ...................................................

  


 
 


425634

Úvodná stránka