Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELA zákona o ERP v r. 2019

13. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

Evidencia tržieb registračnou pokladnicou v roku 2019

Miesto konania:       PRIEVIDZA - Hotel MAGURA,   Nám. J.C. Hronského 2         

Termín:                      13. mája 2019

Lektorka:                   Ing. Jarmila KUCEJOVÁ
                                    Pôsobí vo Finančnej správe SR už od roku 1994.
V súčasnom období pôsobí na DÚ v Trenčíne ako odborný špecialista v oblasti
zákona o ERP,  lektorka v Akadémii finančnej správy pre oblasť zákona o ERP.
   
Obsah:

    1)  Čo priniesla NOVELA zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
          registračnej pokladnice
          (najdôležitejšie zmeny v zákone, ich význam a dopad na podnikateľa,
           dátumy účinnosti,
           nové povinnostia postupy vyplývajúce zo zákona pre podnikateľa)

    2) Výklad nových základných pojmov používaných v zákone o ERP
         (pokladnica e-kasa klient, on-line registračná pokladnica ,
         systém e-kasa, e-kasa zóna podnikateľa, chránené dátové úložisko,
         hraničná doba odozvy,  oprava zaslanej položky a ostatné)

    3) Technické požiadavky na pokladnicue-kasa klient, 
         rozdiely v používaní virtuálnej registračnej pokladnice
         oproti on-line registračnej pokladnici

    4) Prechod z používania elektronickej registračnej pokladnice
         na pokladnicu e-kasa klient

    5) Evidovanie tržieb on-line registračnou pokladnicou
         (on-line režim a off-line režim)

     6) Predajné miesto bez možnosti internetového  pripojenia 
          a zasielanie údajov do e-kasa systému

     7) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient,
          vklad a výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient, neplatný doklad,
          paragón (obsahové náležitosti  a praktické situácie)

      8) Archivačné povinnosti podnikateľa, využívanie e-kasa zóny podnikateľa
     
      9) Ako postupovať pri zabezpečení , prípadne prepadnutí 
          on-line registračnej pokladnice

    10) Nová forma kontroly dodržiavania zákona o ERP orgánmi finančnej správy

    11) Čo je správny delikt?
         Zadefinovanie situácií, ktoré sú považované za porušenie zákona  o ERP

    12) Diskusia - Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!


         Program: 8.00 - 8.30 hod Prezentácia      od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná  osoba:  Emília  ŠNIAGEROVÁ         
                   Mobil:     0905 641 038                   E - mail:  racio@racio-education. sk
                                 0903 651 601                     Web.:    www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60,00 EUR /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)
SK68 1100 0000 0026 2554 1930

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.


Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!


Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..............................................................................................


....................................................................................................................................................
VS: 13052019

Uhradená suma                         za ..................   osôb        Celkom:.................................,- €


Účastnícky poplatok uhradený dňa .................. z účtu: ......................................../ ................


Presný názov organizácie, adresa:..........................................................................................


IČO:.................................. DIČ: ......................................IČ pre DPH......................................


Telefón: ................................................e-mail: .......................................................................


 
 


454616

Úvodná stránka