Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

REKREAČNÉ PRÍSPEVKY, pracovný čas...

15. apríla 2019Vytlačiť
 

                                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

REKREAČNÉ  PRÍSPEVKY,
pracovný čas, dovolenka, nadčasy, príplatky.


Miesto konania:   P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2

Termín:                   15. apríla 2019 

Lektorka:            
RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                       - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                           má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.


Obsah:

   1) Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1. 2019
          - Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
          -
Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť
          - Rekreačný poukaz, platba zamestnanca
          - Rekreácia u szčo
          -
PRÍKLADY

   2) Letné a vianočné odmeny, zmeny v r. 2019
         - Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019
         - Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme
           za rok 2019, v RZD a v rzzp
         -
PRÍKLADY
 
   3) Riadenie pracovného času.
        -
Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času
            – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie
        - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
        - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
          prestávky v práci
        - Nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
        - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja


   4) Príplatky a zmeny od 1. 5. 2019
         - Príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas
         - Príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok
         - Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci - sadzby od 1.5.2019, podmienky
         - Príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami


    5) Dovolenka
         -
Výpočet nároku na dovolenku, krátenie
         - Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
         - Kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky
         - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.


     6) Pracovná cesta
         - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
         - Príplatky počas pracovnej cesty
         - Povinné voľno po pracovnej ceste

 
     7)  Diskusia k téme – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou.


    Program:   8.00 hod. - 8. 30 hod Prezentácia, od 8. 30 hod. Odborný program

    Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

     E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60, 00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930

(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

  Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár  uskutočňuje! 

  AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
         
 
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
       Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 15042019
                          
                
Uhradená suma        za ..................osôb                Celkom:.................................,- €
 

Účastnícky poplatok uhradený  dňa ..................      z účtu: ...................................../ ................
 

Presný názov organizácie, adresa:............................................................................................
 

IČO:.................................. DIČ: .....................................IČ pre DPH..........................................
 

Telefón: ...................................................e-mail: .........................................................................


 
 


454623

Úvodná stránka