Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELA zákona o ERP v r. 2019

15. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

Evidencia tržieb registračnou pokladnicou v roku 2019

Termín:                       15. mája 2019 
        

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:
           
     Ing. Jarmila KUCEJOVÁ
                                      Pôsobí vo Finančnej správe SR už od roku 1994.
V súčasnom období pôsobí na DÚ v Trenčíne ako odborný špecialista v oblasti
zákona o ERP,  lektorka v Akadémii finančnej správy pre oblasť zákona o ERP.

Obsah:

    1)  Čo priniesla NOVELA zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
          registračnej pokladnice
          (najdôležitejšie zmeny v zákone, ich význam a dopad na podnikateľa,
           dátumy účinnosti,
           nové povinnostia postupy vyplývajúce zo zákona pre podnikateľa)

    2) Výklad nových základných pojmov používaných v zákone o ERP
         (pokladnica e-kasa klient, on-line registračná pokladnica ,
         systém e-kasa, e-kasa zóna podnikateľa, chránené dátové úložisko,
         hraničná doba odozvy,  oprava zaslanej položky a ostatné)

    3) Technické požiadavky na pokladnicue-kasa klient, 
          rozdiely v používaní virtuálnej registračnej pokladnice
          oproti on-line registračnej pokladnici

    4) Prechod z používania elektronickej registračnej pokladnice
         na pokladnicu e-kasa klient

    5) Evidovanie tržieb on-line registračnou pokladnicou
          (on-line režim a off-line režim)

     6) Predajné miesto bez možnosti internetového  pripojenia 
           a zasielanie údajov do e-kasa systému

     7) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient,
           vklad a výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient, neplatný doklad,
           paragón (obsahové náležitosti  a praktické situácie)

      8) Archivačné povinnosti podnikateľa, využívanie e-kasa zóny podnikateľa
     
      9) Ako postupovať pri zabezpečení , prípadne prepadnutí 
          on-line registračnej pokladnice

    10) Nová forma kontroly dodržiavania zákona o ERP orgánmi finančnej správy

    11) Čo je správny delikt?
          Zadefinovanie situácií, ktoré sú považované za porušenie zákona  o ERP


       Diskusia – Svoje otázky  môžete poslať spolu s prihláškou.

      Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia  od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                                          
web:    www.racio-education.sk                      mobil: 0905 641 038
e-mail:  racio@racio-education.sk                          0903 651 601

Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

        Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.                    Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................


...................................................................................................................................................
VS: 15052019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený       za osôb: ....................                  Celkom:......................,- €

                                 dňa:................... z účtu: ........................................./..................................


Presný názov organizácie:.........................................................................................................


Fakturačná adresa: ...................................................................................................................
 

IČO:.................................... DIČ: ..................................IČ pre DPH...........................................
 

Telefón/Mobil......................................... e-mail: .........................................................................


 
 


460771

Úvodná stránka