Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

REKREAČNÉ PRÍSPEVKY, pracovný čas...

17. apríla 2019Vytlačiť
 

                                                                                                              ONLINE PRIHLÁŠKA

REKREAČNÉ  PRÍSPEVKY,
pracovný čas, dovolenka, nadčasy, príplatky.


Termín:                     17. apríla 2019

Miesto konania:     LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:                  RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                                    - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                             má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

Obsah:

   1) Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1. 2019
          - Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
          - Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť
          - Rekreačný poukaz, platba zamestnanca
          - Rekreácia u szčo
          - PRÍKLADY

   2) Letné a vianočné odmeny, zmeny v r. 2019
         - Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019
         - Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme
           za rok 2019, v RZD a v rzzp
         - PRÍKLADY
 
   3) Riadenie pracovného času.
        - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času
            – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie
        - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
        - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
          prestávky v práci
        - Nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
        - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

   4) Príplatky a zmeny od 1. 5. 2019
         - Príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas
         - Príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok
         - Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci - sadzby od 1.5.2019, podmienky
         - Príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami

    5) Dovolenka
         - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie
         - Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
         - Kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky
         - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

     6) Pracovná cesta
         - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
         - Príplatky počas pracovnej cesty
         - Povinné voľno po pracovnej ceste
 
      7)  Diskusia k téme – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou


         Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program
                                                                                      


Kontaktná osoba:
Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,   0903 651 601 

web:  www.racio-education.sk           e-mail:  racio@racio-education.sk                                                         
Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


              IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..................................................................................


..................................................................................................................................................
VS:   17042019

Účastnícky poplatok uhradený za osôb: ....................        Celkom:..........................,- €


                      dňa:...................    z účtu: ................................................../..................................


Presný názov organizácie:..........................................................................................................
 

Fakturačná adresa: ....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ................................... IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..........................................e-mail: .........................................................................


 
 


454613

Úvodná stránka