Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELA zákona o ERP v r. 2019

14. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

Evidencia tržieb registračnou pokladnicou v roku 2019

Miesto konana:     P O P R A D - Hotel TATRA, Karpatská 3273/7

Termín:                   14. mája  2019  

Lektorka :             Ing. Jarmila KUCEJOVÁ
                                             Pôsobí vo Finančnej správe SR už od roku 1994.
V súčasnom období pôsobí na DÚ v Trenčíne ako odborný špecialista v oblasti
zákona o ERP,  lektorka v Akadémii finančnej správy pre oblasť zákona o ERP.


Obsah:


    1)  Čo priniesla NOVELA zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
          registračnej pokladnice
          (najdôležitejšie zmeny v zákone, ich význam a dopad na podnikateľa,
           dátumy účinnosti,
           nové povinnostia postupy vyplývajúce zo zákona pre podnikateľa)

    2) Výklad nových základných pojmov používaných v zákone o ERP
         (pokladnica e-kasa klient, on-line registračná pokladnica ,
         systém e-kasa, e-kasa zóna podnikateľa, chránené dátové úložisko,
         hraničná doba odozvy,  oprava zaslanej položky a ostatné)

    3) Technické požiadavky na pokladnicue-kasa klient
         rozdiely v používaní virtuálnej registračnej pokladnice
         oproti on-line registračnej pokladnici

    4) Prechod z používania elektronickej registračnej pokladnice
         na pokladnicu e-kasa klient

    5) Evidovanie tržieb on-line registračnou pokladnicou
         (on-line režim a off-line režim)

     6) Predajné miesto bez možnosti internetového  pripojenia 
          a zasielanie údajov do e-kasa systému

     7) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient,
          vklad a výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient, neplatný doklad,
          paragón (obsahové náležitosti  a praktické situácie)

      8) Archivačné povinnosti podnikateľa, využívanie e-kasa zóny podnikateľa
     
      9) Ako postupovať pri zabezpečení , prípadne prepadnutí 
          on-line registračnej pokladnice

    10) Nová forma kontroly dodržiavania zákona o ERP orgánmi finančnej správy

    11) Čo je správny delikt?
        
Zadefinovanie situácií, ktoré sú považované za porušenie zákona  o ERP

     12) Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.       Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,  od 8. 30 hod. Odborný program
                                                                
     Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                   0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.....................................................................


....................................................................................................................
VS: 14052019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: ........................../............

                         za osôb: ...................       Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:...............................................................................

Fakturačná adresa: ........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 


 
 


460759

Úvodná stránka