Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NEHNUTEĽNOSTI a ich daňový režim DPH...

29. apríla 2019Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

         Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH po 1.1.2019
                              + väzba aj na daň z príjmov
         – upozornenie na daňové riziká na praktických príkladoch!


Termín:                 29. apríla 2019     

Miesto konania:    P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Lektorka:               Ing. Soňa U G R Ó C Z Y,
                                        daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov,
                                   spoločnosť PKF TAX, s.r.o.
                                   skúsená lektorka, odborníčka na DPH a daň z príjmov


     Školenie je zameraná na komplexné vysvetlenie problematiky DPH
pri prevode nehnuteľnosti po 1.1.2019 (kúpe, predaji, prenájme), ktorú vyvolala novela zákona o DPH.
Vzhľadom na významné daňové riziká je potrebné pre mnohé spoločnosti ovládať túto problematiku, aby sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane, resp. zpochybneniu odpočtu DPH na vstupe.
Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie daňového výdavku.


Rámcový obsah školenia:

 
Predaj/kúpa nehnuteľností po 1.1.2019 – pozor na daňové riziká:

 • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji / kúpe nehnuteľnosti (väzba aj na § 69 ods. 12 písm. c) ZDPH)
 • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností
  po 1.1.2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán);
 • spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby
  na zrekonštruované nehnuteľnosti
  (pozor na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
 • čo sa rozumie pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
 • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti po 1.1.2019 - kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane (kto spĺňa podmienky po 1.1.2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)?
 • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľnosti skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných
  po 1.1.2019
 • predaj bytov po 1.1.2019 ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie
   – zmena účelu použitia investičného majetku § 54
 • a iné
   

   Nájom nehnuteľností a to kancelárií, bytov, rodinného domu,
   nájom apartmánu alebo ich časti po 1.1.2019:

 • obmedzenie práva voľby zdanenie prenájmov nehnuteľností určených
  na bývanie – zásadná zmena v novom § 38 ods. 5
 • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého resp. dlhodobého nájmu
 • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH
  dodatky k „starým nájomným zmluvám“
 • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme,
  pri zdaňovanom prenájme
 • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1.1.2019,
  kedy vzniká povinnosť vrátiť DPH
 • prenájom nebytových priestorov (kancelárií)
  fakturácia energií, nájomného
 • prenájom nehnuteľností na účely ubytovacích služieb
  sadzba DPH, daňový režim
 • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku- § 54 zákona o DPH
 • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcií ak je následne prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH
   

   Obstaranie a predaj nehnuteľností väzba na daň z príjmov
   a uplatnenie daňových výdavkov:

 • správne vyčíslenie obstarávacej ceny pri nadobudnutí nehnuteľnosti
  (kúpou, darom, vkladom)
 • právo na daňové odpisovanie majetku,
  správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
 • právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom
    – daňový dopad
 • zaradenie budov a iných stavieb (napr. drobné stavby)
  do odpisových skupín – kedy odpisovať technológiu s budovou
  a kedy samostatne
 • uplatnenie daňového výdavku pri prevode nehnuteľnosti
  v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti

   

        Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

      Program:  8.00– 8.30 hod. Prezentácia, 
od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                     
Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ
                mobil:  0905 641 038                    E-mail: racio@racio-education.sk
                            0903 651 601                   Web.:   www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 
60,00 EUR/os. za každý deň, vrátane DPH.
Zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu! Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)
       
        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.     
          Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 
 
Záväzne prihlasujeme (účastník) ....................................................................

VS: 29042019  - dátum seminára    
            
Uhradená suma:                   za ..............osôb              Celkom:..................,-€

 

Účastnícky poplatok uhradený dňa .......... z účtu: ............................./ ............


Presný názov organizácie, adresa:...................................................................

 

IČO:..........................  DIČ: .......................IČ pre DPH....................................
 

Telefón: ........................................... e-mail: ...................................................

  


 
 


460718

Úvodná stránka