Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NEHNUTEĽNOSTI a ich daňový režim DPH...

20. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                         ONLINE PRIHLÁŠKA

           Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH po 1.1.2019
                                 + väzba aj na daň z príjmov

        – upozornenie na daňové riziká na praktických príkladoch!


Miesto konania:     P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C. Hronského 2

Termín:                    20. mája 2019 

Lektorka:                Ing. Soňa UGRÓCZY - daňový poradca SKDP 
                                  spoločnosť PKF TAX, s.r.o.
                                  skúsená lektorka, odborníčka na DPH a daň z príjmov

Školenie je zameraná na komplexné vysvetlenie problematiky DPH pri prevode nehnuteľnosti po 1.1.2019 (kúpe, predaji, prenájme), ktorú vyvolala novela zákona o DPH.
Vzhľadom na významné daňové riziká je potrebné pre mnohé spoločnosti ovládať túto problematiku, aby sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane, resp. zpochybneniu odpočtu DPH na vstupe.
Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie daňového výdavku.


Rámcový obsah školenia:

Predaj/kúpa nehnuteľností po 1.1.2019 – pozor na daňové riziká:

 • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji / kúpe nehnuteľnosti (väzba aj na § 69 ods. 12 písm. c) ZDPH)
 • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností
  po 1.1.2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán);
 • spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby
  na zrekonštruované nehnuteľnosti
  (pozor na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)

 

 • čo sa rozumie pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
 • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti po 1.1.2019 - kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane (kto spĺňa podmienky po 1.1.2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier
  (obchody, kancelárie + byty)?
 • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľnosti skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1.1.2019
 • predaj bytov po 1.1.2019 ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie
   – zmena účelu použitia investičného majetku § 54
 • a iné
   

   Nájom nehnuteľností a to kancelárií, bytov, rodinného domu,
   nájom apartmánu alebo ich časti po 1.1.2019:

 • obmedzenie práva voľby zdanenie prenájmov nehnuteľností určených
  na bývanie – zásadná zmena v novom § 38 ods. 5
 • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého resp. dlhodobého nájmu
 • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH
  dodatky k „starým nájomným zmluvám“
 • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme,
  pri zdaňovanom prenájme
 • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1.1.2019,
  kedy vzniká povinnosť vrátiť DPH
 • prenájom nebytových priestorov (kancelárií)
  fakturácia energií, nájomného
 • prenájom nehnuteľností na účely ubytovacích služieb
  sadzba DPH, daňový režim
 • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku
   -
  § 54 zákona o DPH
 • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcií ak je následne prenájom oslobodený od dane?
  a iné riziká odpočtu DPH

   

   Obstaranie a predaj nehnuteľností väzba na daň z príjmov
   a uplatnenie daňových výdavkov:

 • správne vyčíslenie obstarávacej ceny pri nadobudnutí nehnuteľnosti
  (kúpou, darom, vkladom)
 • právo na daňové odpisovanie majetku,
  správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
 • právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom
  – daňový dopad
 • zaradenie budov a iných stavieb (napr. drobné stavby)
  do odpisových skupín – kedy odpisovať technológiu s budovou
  a kedy samostatne
 • uplatnenie daňového výdavku pri prevode nehnuteľnosti
  v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti

   

  Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

     Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601 

     web:  www.racio-education.sk  
 e-mail:  racio@racio-education.sk      
                                                   
Účastnícky poplatok je 60,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom  
           seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

            
Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................


............................................................................................................................................
VS:  20052019

Účastnícky poplatok uhradený    za osôb: ....................     Celkom:.................,- €
          
                  
                                      dňa:...................      z účtu: ................................/......................


Presný názov organizácie:...........................................................................................
 

Fakturačná adresa: ......................................................................................................


IČO:............................. DIČ: ............................IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..................................     e-mail: ..............................................................


 
 


460723

Úvodná stránka