Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

OOÚ - pre personalistov, mzdárov a účtov...

23. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA

Ochrana osobných údajov
len pre personalistov,  mzdárov a účtovníkov- od teórie do praxe

Miesto konania:   P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2

Termín:                23. mája 2019

Lektorka:             JUDr. Antónia  A M B R Ó Z Y O V Á, PhD.
                                   Momentálne vedie úspešne súkromnú firmu,
                                   ktorá sa venuje okrem iného ochrane osobných údajov
(vypracúvaniu dokumentácie, služby zodpovednej osoby, poradenstvo.....)
Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a veľa skúseností priamo z praxe.
 

Ponúkame príležitosť:

 • vyhotoviť si základnú dokumentáciu podľa vypracovanej vzorovej dokumentácie,
 • skontrolovať si vlastnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov,
 • získať odpovede na Vaše otázky.
   

Seminár je určený: pre všetkých

Výhody:

 • Prednáša lektorka z praxe JUDr. Antónia Ambrózyová, PhD.
  (zameranie: oblasť informačné právo, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie, poskytovanie služieb zodpovednej osoby, široké spektrum klientov- od súkromných spoločností
  po orgány verejnej moci).
 • Skúsenosti z prvých kontrol vykonaných Úradom na ochranu osobných údajov (najčastejšie pochybenia).
 • Praktické rady ako sa môže prevádzkovateľ účinne chrániť pred pokutami
  (kde sa poistiť, čo sa dá poistiť).
 • Interaktívne školenie- otázky účastníci môžu klásť neobmedzene počas
  celého výkladu.
 • Každý účastník dostane vypracovanú základnú vzorovú dokumentáciu
  vo forme pracovnému zošitu (v prípade záujmu aj v elektronickej forme

   

Obsah seminára:
 
   1) Prezentácia už vypracovanej základnej vzorovej dokumentácie
       (pracovný zošit)

   
       1.1. Identifikácia informačných systémov osobných údajov a spracovateľských 
              činností (procesy)
        1.2.
Smernica o zavedení systému ochrany osobných údajov (interný predpis)
        1.3.
Neoddeliteľné prílohy k smernici:

                     - charakteristika informačných systémov osobných údajov   
                  a spracovateľských činností
                - test proporcionality
                - záznam o spracovateľských činnostiach

                     - evidencia oprávnených osôb (zaradenie osôb do procesov)
               
- záznamy o poučení oprávnených osôb
                  (poverenie a pokyny- spracovateľské operácie)
                -
pravidlá pre povinné informovanie dotknutých osôb vrátane znenia
                  pre webové sídlo
                - pravidlá pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb vrátane vzorových
                  odpovedí
                - pravidlá pre oznamovanie bezpečnostných incidentov vrátane
                  oznamovacieho formuláru
               - základné bezpečnostné opatrenia (technické, organizačné, personálne)
                -
zmluva so sprostredkovateľom
                - súhlas dotknutej osoby

   2) Špeciálne časť k tvorbe evidencie/databázy uchádzačov o zamestnanie
       (pracovný zošit)
          - 
vzorová smernica- spôsoby vybavovania žiadostí uchádzačov o zamestnanie
          -  kedy sa vyžaduje súhlas uchádzača
          -  vzorový súhlas
          -  kedy a ako realizovať povinné informovanie uchádzačov
          -  vzorové povinné informovanie
          -  využívanie webového sídla v súvislosti so spracúvaním agendy uchádzačov

     3)  Odpovieme si na otázky:

 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Kto musí vypracovať posúdenie vplyvu?
  (Pozor na monitorovanie a sledovanie zamestnancov- kamery, GPS, biometriu, systematické hodnotenie pracovnej výkonnosti, monitorovanie PC a činností
  na internete atď.)
 • Aká je obsahová náplň posúdenia vplyvu?


    Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.

    Program:   od 8. 00 - 8.30 hod Prezentácia, od 8.30 hod. Odborný program

    Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

     E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60,00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

  Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár  uskutočňuje! 

  AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
         
  PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
       Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................

..............................................................................................................
VS: 23052019
                          
                 Uhradená suma   za ..................osôb          Celkom:.............,- €

Účastnícky poplatok uhradený  dňa ............ z účtu: ....................../ ............

Presný názov organizácie, adresa:...............................................................

IČO:....................... DIČ: ...........................IČ pre DPH................................

Telefón: ...............................e-mail: ...........................................................


 
 


466552

Úvodná stránka