Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTO, DANE........

8. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

ÚČTO, DANE - ako na ne?
Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.


Termín:                   8. októbra 2019         

Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Lektorka:             Ing. Jana A C S O V Á,
                                  audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,


                  Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
                  a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
                  už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.


Obsah:

 1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • opatrenie MF SR č.
 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  • podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  • podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  • vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
  • zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  • kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  • vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad.
  Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe.
  Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie.
  Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby?
  Aktivovať – áno, nie, kedy?
 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku
   – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  • kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
  • kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
  • účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  • servis automobilov s prijatou poistnou náhradou
    – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
 8. Vnútropodnikové smernice.


     Diskusia – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

     Program: od 8.00 – 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program


  Kontakt: Emília ŠNIAGEROVÁ                        Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601
  Web.:     www.racio-education.sk                 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 60,00,-€/ os.  vrátane DPH,
zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a  obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou!)
   
  
           IBAN:
SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Pri platbe z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
  – KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
      
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):

..............................................................................................................................................
VS: 08102019 - dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený            za ................osôb     Celkom: ............................,-€ 
        

                   dňa:.......................           z účtu: ......................................... /...........................


Presný názov organizácie- adresa:...................................................................................


Telefón/Mobil..................................................E-mail: ..........................................................


Fakturačná adresa: ............................................................................................................. 


IČO:.........................     DIČ: ................................    IČ pre DPH............................................

 

 


 
 


485955

Úvodná stránka