Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

PRACOVNÝ ČAS, dovolenky, prekážky v práci.

21. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI

Miesto konania:   P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2

Termín:                   21. októbra 2019 

Lektorka:            
RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                       - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                           má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

Určenie:   Seminár je vhodný pre personálno – mzdové útvary
                a tiež 
pre vedúcich pracovníkov


Obsah:

   1) PRACOVNÝ ČAS  
        - 
Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné
           rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, 
           čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
        -  Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
        -  Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
           prestávky v práci
        -  Dni pracovného pokoja
        -  Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas,
           čo môže zamestnanec odmietnuť
        -  Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
        -  Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
        -  Konto pracovného času, pružný pracovný čas
        -  Evidencia pracovného času a nadčasu

   2) POHOTOVOSŤ         
         - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
         - Výkon práce počas pohotovosti

   3) DOVOLENKA
        
- Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

         - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec,
               termíny, podmienky
         - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

    4) PREKÁŽKY  v práci  - NOVINKA
         
- Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady
            mzdy, možnosti nadpracovania
          - Práceneschopnosť a OČR
          - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne
            rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
          - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
          - Dokladovanie
          - Oznamovacie povinnosti voči sociálnej poisťovni
            zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci


    5) Materská a rodičovská dovolenka
        
- Materská dovolenka, materské
         - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
         - Oznamovacie povinnosti voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
         - MD, RD a dovolenka – zistenie nároku, čerpanie,
           možnosti preplatenia nároku, čerpanie


    6) PRACOVNÁ CESTA
         - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
         - Povinné voľno po pracovnej ceste


     7)  Diskusia k téme – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou.

    Program:   8.00 hod. - 8. 30 hod Prezentácia, od 8. 30 hod. Odborný program

    Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

     E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60, 00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930

(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

  Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár  uskutočňuje! 

  AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
         
 
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
       Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

 

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 21102019
                          
                
Uhradená suma        za ..................osôb                Celkom:.................................,- €
 

Účastnícky poplatok uhradený  dňa ..................      z účtu: ...................................../ ................
 

Presný názov organizácie, adresa:............................................................................................
 

IČO:.................................. DIČ: .....................................IČ pre DPH..........................................
 

Telefón: ...................................................e-mail: .........................................................................


 
 


485974

Úvodná stránka