Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NAJČASTEJŠIE chyby DPH a DzP v praxi

13. novembra 2019Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

NAJČASTEJŠIE chyby a problémy DPH a DANE Z PRÍJMOV V PRAXI

Termín:                       13. novembra 2019 
        

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:
           
     Ing. Soňa U G R Ó C Z Y -  daňová poradkyňa Slovenskej
                                                                            komory daňových poradcov,

                                  
Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  
a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Pripravili sme pre vás obľúbenú formu seminára, ktorý je zameraný
na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH
a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

Chyby robí každý, najmä preto, že sa pričasto menia zákony, ich výklad a podobne.
Ako predísť zbytočným chybám a omylom pri aplikácií daňových predpisov
Vám na praktických príkladoch vysvetlí skúsená lektorka, odborníčka
na daňovú problematiku Ing. Soňa Ugróczy.


Rámcový OBSAH školenia:

I. BLOK – oblasť DPH

     1) Najčastejšie chyby pri registrácií DPH
         (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH,
         odpočítanie DPH pri registrácií)
     2) Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH
         (služby, tovar, tovar s montážou, napr. vzdelávacie podujatie v zahraničí,
         skladovacie služby pre zahraničnú osobu,prijaté služby z EU,
         z tretej krajiny a iné)
     3) Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH
         (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe;
         (vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva
         na odpočítanie dane)
      4) Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH
      5) Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
      6) Osoby povinné platiť daň správcovi dane

          (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb 
          zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
      7) Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby    
          (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
      8) Obchodovanie s tovarom v EU
          (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, preukázania
          oslobodenia pri dodaní tovaru)
      9) Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
    10) Stručná informácia k pripravovanej novele zákona o DPH od 1.1.2020

II. BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV


       1) Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň
           (ocenenie majetku pre daňovú základňu; kedy vzniká právo na daňové
           odpisovanie majetku;  technické zhodnotenie vs. opravy; odpisovanie majetku
           v nájme; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
        2) Pozor na nezákonne vyplatené rekreačné poukazy
            (kto má nárok; aké ma predložiť doklady, preukazuje sa úhrada?
             – akým spôsobom; čo v prípade 2 osôb na 1 faktúre a podobne)
        3) Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch
        4) Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti
            (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov;
            auto pre agentúrnych zamestnancov; dovolenka nad limit zákona;
            auto na súkromné účely)
       5) Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti,
           odpis záväzku a dopad na základ dane
       6) Reklama ako daňový výdavok a jej riziká
       7) Preukázanie prijatých služieb
          (napr. managment fee, poradenské služby, a iné)
       8) Najčastejšie chyby pri položkách podmienených zaplatením s vplyvom
           na základ dane (prenájom, licenčné poplatky, provízie za sprostredkovanie,
           poradenské a právne služby, certifikáty a iné)
       9) Medzinárodne zdanenie
          (licenčné poplatky a úroky platené do zahraničia, kedy sa uplatní zrážková daň)
     10) Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane
     11) Transferová dokumentácia – významné rozdiely pôvodného a nového
           usmernenia s vplyvom na rozsah dokumentácie už za rok 2018
     12) Vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov 413


       Diskusia – Svoje otázky  môžete poslať spolu s prihláškou.

      Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia  od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                                          
web:    www.racio-education.sk                      mobil: 0905 641 038
e-mail:  racio@racio-education.sk                          0903 651 601

Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

        Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E-kasy.                       Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................


...................................................................................................................................................
VS: 13112019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený       za osôb: ....................                  Celkom:......................,- €

                                 dňa:................... z účtu: ........................................./..................................


Presný názov organizácie:.........................................................................................................


Fakturačná adresa: ...................................................................................................................
 

IČO:.................................... DIČ: ..................................IČ pre DPH...........................................
 

Telefón/Mobil......................................... e-mail: .........................................................................


 
 


485967

Úvodná stránka