Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

CESTOVNÉ NÁHRADY a ich správne poskytovanie v roku 2019

14. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                                               ONLINE PRIHLÁŠKA

CESTOVNÉ NÁHRADY a ich správne poskytovanie v roku 2019.

Termín:                   14. októbra  2019
                 

Miesto konania:       P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2

Lektorka :                Ing. Ľuboslava M I N K O V Á - odborný špecialista
                                na problematiku cestovných náhrad na MPSVaR,
                                má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.  

CieĽ seminára:

          Poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad a podeliť sa
so skúsenosťami pri aplikácii zákona v praxi.  
Rôzne situácie ktoré môžu v praxi nastať, sú premietnuté v príkladoch
a tie sú súčasťou pracovných materiálov.

Poukázať na:

 • ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
 • aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť
 • zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení v praxi
 • riešenie Vašich odborných, praktických problémov


Obsah:

 • všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákona, poradenstvo k zákonu)
 • stručná väzba na iné osobitné predpisy
  - pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník,   
    zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce)
  - finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve,
    zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových
    pravidlách),
  - medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK),
  - iné predpisy  
    (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)
 • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa
  (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
 • úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),
 • osobný rozsah zákona
  (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),
 • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností,
  pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),
 • definícia pojmov
  (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
 • náhrady pri vzniku pracovného pomeru
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí v  podnikateľskej sfére
  (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty
  (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
 • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
 • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty
  (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody
  o používaní)
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti - povinnosť zamestnávateľa, na  žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
  (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 • náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,


    Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.


    Program:  8.00 – 8.30 hod. Prezentácia,  od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ
                mobil:  0905 641 038                     E-mail: racio@racio-education.sk
                           0903 651 601                     Web.:   www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške  60
,00 EUR/os. za každý deň, vrátane DPH.
Zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.

V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu! Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)
       
        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!


AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.     
Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V 
Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 
 

Záväzne prihlasujeme (účastník)  .................................................................................................

VS: 14102019 - dátum seminára

Uhradená suma:                  za ..............osôb          Celkom:..................,-€Účastnícky poplatok uhradený dňa .......... z účtu: .........................../ ................


Presný názov organizácie, adresa:.....................................................................
 

IČO:........................  DIČ: ....................... IČ pre DPH.....................................
 

Telefón: ........................................ e-mail: ....................................................

   


 
 


485968

Úvodná stránka