Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

CESTOVNÉ NÁHRADY a ich správne poskytovanie v roku 2019

15. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                                                 ONLINE PRIHLÁŠKA

CESTOVNÉ NÁHRADY a ich správne poskytovanie v roku 2019

Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Termín:                  15. októbra 2019

Lektorka:               Ing. Ľuboslava M I N K O V Á - odborný špecialista
                                    na problematiku cestovných náhrad na MPSVaR,
                                    má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.
 

CieĽ seminára:
          Poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad a podeliť sa
          so skúsenosťami pri aplikácii zákona v praxi.  
Rôzne situácie ktoré môžu v praxi nastať, sú premietnuté v príkladoch
a tie sú súčasťou pracovných materiálov.
Poukázať na:
     - ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
     - aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť
     - zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení v praxi
     - riešenie Vašich odborných, praktických problémov


Obsah:
    - všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, 
      druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákona, poradenstvo
      k zákonu)
    - stručná väzba na iné osobitné predpisy
         - pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník,   
           zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce)
         - finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve,
           zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách),
         - medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK),
         - iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)
     - aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa
       (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
     - úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva,
       pracovná zmluva, iná písomná dohoda),
     - osobný rozsah zákona
       (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),
     - účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa
       cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie,
       vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru,
       výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),
     - definícia pojmov
       (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),
     - náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej
       alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
     - náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
     - náhrady pri vzniku pracovného pomeru
     - náhrady pri výkone práce v zahraničí v  podnikateľskej sfére
       (nárokové, nenárokové)
     - náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu  
       pracovnej zmeny
     - vysielanie zamestnancov na pracovné cesty
       (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
     - prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad
       v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
     - náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  (nárokové, nenárokové)
     - náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
     - používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty
       (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody
       o používaní)
     - náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
       (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
     - paušalizácia cestovných náhrad
     - poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti - povinnosť
       zamestnávateľa, na  žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
     - vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
     - splatnosť náhrad
     - posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
       (v rámci pracovného času, mimo pracovného času,
        posudzovanie nadčasovej práce),
     - náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,


   Diskusia – Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.


    Program: od 8.00 hod. - 8.30 Prezentácia 
od 8.30 hod. Odborný program


   Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ  Mobil: 0905 641 038,  0903 651 601 
  
Web.:www.racio-education.sk                            E-mail:racio@racio-education.sk                                                               
Účastnícky poplatok je  60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály,  občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.  (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!


AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
        
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):  ..............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 15102019 – dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený               za osôb: ....................      Celkom:.............................,- €


                                  dňa:.............          z účtu: ...................................../..................................... 


Presný názov organizácie:..........................................................................................................


Fakturačná adresa: .....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ......................................IČ pre DPH.............................................
 

Telefón/Mobil.......................................e-mail: ...............................................................................

 


 
 


485971

Úvodná stránka