Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELY daňových zákonov od 1. 1. 2019

14. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

NOVELY daňových zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2019
(zákon o DPH, zákon o dani z príjmov - rekreačné poukazy, daň z poistenia,
info ekasa)
.


Miesto konana:      P O P R A D - Hotel TATRA, Karpatská 3273/7

Termín:                  14. januára  2019  
    
Lektorka:               Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, daňový poradca SKDP
                            Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  
a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť


        Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významný zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018, a iné daňové zákony.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2019.

Obsah: 


Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš  zmien časti daňových zákonov
ktoré vás zaujímajú.

NOVELA zákona o DPH od 1. 1. 2019 - schválené zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
  - významná zmena pre všetky zdaniteľné osoby
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel
  pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy
  ,
  ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane
  o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán);
 • nové kritéria na počítanie časového momentu počítania 5 ročného obdobia
  pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie
  po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
  ;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie
   - zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti
  so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
  napr.: autá a ich použitie na súkromné účely
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe
  pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy z 10 % sadbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR)23.10.2018;


NOVELY zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018,  resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní – nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z od 1. 1. 2019 väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov;
 • Zákona č. 112/2018 úľava na dani pre registrované podniky a špecifiká DPH
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu od 1. 1. 2019 – kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnávateľov sa týka povinnosť ich poskytnutia, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia, oslobodenia, pravidlá ich použitia a iné;

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019
         (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach)
           – stručná informácia

(fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

     Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.


       Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,  od 8. 30 hod. Odborný program
                                                                
     Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                          0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................................................................................................................................
VS: 14012019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: ........................../............


                  za osôb: .........................       Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:...............................................................................

 

 

Fakturačná adresa: ........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 


 
 


434871

Úvodná stránka