Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

OOÚ - pre personalistov, mzdárov a účtov...

24. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                                 ONLINE PRIHLÁŠKA

Ochrana osobných údajov
len pre personalistov,  mzdárov a účtovníkov- od teórie do praxe


Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Termín:                  24. mája 2019

Lektorka:               JUDr. Antónia  A M B R Ó Z Y O V Á, PhD.
                                     Momentálne vedie súkromnú firmu, ktorá sa venuje                                      okrem iného ochrane osobných údajov
          (vypracúvaniu dokumentácie, služby zodpovednej osoby, poradenstvo.....)
          Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a veľa skúseností priamo z praxe.


Ponúkame príležitosť:
   - vyhotoviť si základnú dokumentáciu podľa vypracovanej vzorovej dokumentácie,
   - skontrolovať si vlastnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov,
   - získať odpovede na Vaše otázky.


Seminár je určený: pre všetkých

Výhody:
    -
Prednáša lektorka z praxe JUDr. Antónia Ambrózyová, PhD.
     (zameranie: oblasť informačné právo, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania,  
     dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie, poskytovanie služieb
     zodpovednej osoby, široké spektrum klientov- od súkromných spoločností
     po orgány verejnej moci).
   - Skúsenosti z prvých kontrol vykonaných Úradom na ochranu osobných údajov
      (najčastejšie pochybenia).
    - Praktické rady ako sa môže prevádzkovateľ účinne chrániť pred pokutami
      (kde sa poistiť, čo sa dá poistiť).
    - Interaktívne školenie- otázky účastníci môžu klásť neobmedzene počas
      celého výkladu.
    - Každý účastník dostane vypracovanú základnú vzorovú dokumentáciu
       vo forme pracovnému zošitu (v prípade záujmu aj v elektronickej forme


Obsah seminára:
 

   1) Prezentácia už vypracovanej základnej vzorovej dokumentácie
       (pracovný zošit)
        1.1. Identifikácia informačných systémov osobných údajov a spracovateľských 
              činností (procesy)
        1.2. Smernica o zavedení systému ochrany osobných údajov (interný predpis)
        1.3. Neoddeliteľné prílohy k smernici:
                - charakteristika informačných systémov osobných údajov   
                  a spracovateľských činností
                - test proporcionality
                - záznam o spracovateľských činnostiach
                - evidencia oprávnených osôb (zaradenie osôb do procesov)
                - záznamy o poučení oprávnených osôb
                  (poverenie a pokyny- spracovateľské operácie)
                - pravidlá pre povinné informovanie dotknutých osôb vrátane znenia
                  pre webové sídlo
                - pravidlá pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb vrátane vzorových
                  odpovedí
                - pravidlá pre oznamovanie bezpečnostných incidentov vrátane
                  oznamovacieho formuláru
               - základné bezpečnostné opatrenia (technické, organizačné, personálne)
                - zmluva so sprostredkovateľom
                - súhlas dotknutej osoby


   2) Špeciálne časť k tvorbe evidencie/databázy uchádzačov o zamestnanie
       (pracovný zošit)
          -  vzorová smernica- spôsoby vybavovania žiadostí uchádzačov o zamestnanie
          -  kedy sa vyžaduje súhlas uchádzača
          -  vzorový súhlas
          -  kedy a ako realizovať povinné informovanie uchádzačov
          -  vzorové povinné informovanie
          -  využívanie webového sídla v súvislosti so spracúvaním agendy uchádzačov


    3)  Odpovieme si na otázky:
           - Kto musí mať zodpovednú osobu?
           - Kto musí vypracovať posúdenie vplyvu?
             (Pozor na monitorovanie a sledovanie zamestnancov- kamery, GPS,
             biometriu, systematické hodnotenie pracovnej výkonnosti, monitorovanie
             PC a činností  na internete atď.)
           - Aká je obsahová náplň posúdenia vplyvu?


   Diskusia – Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.


    Program: od 8.00 hod. - 8.30 Prezentácia 
od 8.30 hod. Odborný program


   Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ  Mobil: 0905 641 038,  0903 651 601 
  
Web.:www.racio-education.sk                            E-mail:racio@racio-education.sk                                                               
Účastnícky poplatok je  60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály,  občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.  (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)

               IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!


AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
         
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):  ..............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 24052019 – dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený               za osôb: ....................      Celkom:.............................,- €


                                  dňa:.............          z účtu: ...................................../..................................... 


Presný názov organizácie:..........................................................................................................


Fakturačná adresa: .....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ......................................IČ pre DPH.............................................
 

Telefón/Mobil.......................................e-mail: ...............................................................................

 


 
 


466526

Úvodná stránka