Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

PRACOVNÝ ČAS, dovolenky, prekážky v práci.

23. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                                              ONLINE PRIHLÁŠKA

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI

Termín:                     23. októbra 2019

Miesto konania:     LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:                  RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á
                                                    - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                             má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.

Určenie:   Seminár je vhodný pre personálno – mzdové útvary
                                          a tiež  pre vedúcich pracovníkov


Obsah:

   1) PRACOVNÝ ČAS  
        -  Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné
           rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, 
           čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
        -  Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
        -  Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
           prestávky v práci
        -  Dni pracovného pokoja
        -  Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas,
           čo môže zamestnanec odmietnuť
        -  Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
        -  Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
        -  Konto pracovného času, pružný pracovný čas
        -  Evidencia pracovného času a nadčasu

   2) POHOTOVOSŤ         
         - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
         - Výkon práce počas pohotovosti

   3) DOVOLENKA
         - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
         - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec,
               termíny, podmienky
         - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

    4) PREKÁŽKY  v práci  - NOVINKA
          - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady
            mzdy, možnosti nadpracovania
          - Práceneschopnosť a OČR
          - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne
            rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
          - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
          - Dokladovanie
          - Oznamovacie povinnosti voči sociálnej poisťovni
            zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

    5) Materská a rodičovská dovolenka
         - Materská dovolenka, materské
         - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
         - Oznamovacie povinnosti voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
         - MD, RD a dovolenka – zistenie nároku, čerpanie,
           možnosti preplatenia nároku, čerpanie

    6) PRACOVNÁ CESTA
         - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
         - Povinné voľno po pracovnej ceste


     7)  Diskusia k téme – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou


             Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program
                                                                                      


Kontaktná osoba:
Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,   0903 651 601 

web:  www.racio-education.sk           e-mail:  racio@racio-education.sk                                                         
Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


              IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..................................................................................


..................................................................................................................................................
VS:   23102019

Účastnícky poplatok uhradený za osôb: ....................        Celkom:..........................,- €


                      dňa:...................    z účtu: ................................................../..................................


Presný názov organizácie:..........................................................................................................
 

Fakturačná adresa: ....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ................................... IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..........................................e-mail: .........................................................................


 
 


485951

Úvodná stránka