Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

PROBLÉMY ÚCTOVANIA najmä z daňového hľadiska

26. septembra 2017

                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA

PROBLÉMY ÚČTOVANIA najmä z  DAŇOVÉHO HĽADISKA

Termín:                       26. septembra  2017 

Miesto konania:        P R I E V I D Z A – Vysoká škola, Bakalárov 2
 
Lektorka:                    Ing. Jana A C S O V Á,
                                    audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.
 

Obsah:

      1) Vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky:
           - záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie v mikro,  
             malej a veľkej účtovnej jednotke, inventarizácia záväzkov a pohľadávok voči  
             spoločníkom, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej
             osobe, prepojené účtovné jednotky, spriaznené osoby
           - refakturácie
           - podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie,
           - transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve.

     2) Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace;
         kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel
         a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke; kapitálové fondy.

     3) Pôžičky dlhodobé a krátkodobé; dlhodobý majetok finančný.
         Účtovanie, inventarizácia, vykázanie.

     4) Odpisová politika dlhodobého majetku (veľký majetok, drobný majetok);  
         opravy, údržba, technické zhodnotenie.

     5) Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia.

     6) Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, analytická evidencia
         na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.

     7) Práca s pohľadávkami najmä inventarizácia pohľadávok,
         sankcie z titulu oneskorených úhrad a ich právna úprava

     8) Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia.

     9) Známe legislatívne zmeny účtovných a daňových predpisov.

    10) Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice.

    11) Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.Program:  od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia od 8.30 hod. Odborný program
 

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ        mobil: 0905 641 038  0903 651 601   
                                                                               
Web.: www.racio-education.sk                 E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je  50,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!

Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930

 IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX


VS uvádzajte: DÁTUM SEMINÁRA!           (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)  
     

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
Doklad Vám bude vydaný z ERP.
  

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme  (účastník):........................................................................

VS: 26092017 - dátum seminára

Presný názov organizácie- adresa:......................................................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ..........................................................


IČO:........................ DIČ: .............................IČ pre DPH....................................


 
 


352764

Úvodná stránka