Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

PROBLÉMY ÚČTOVANIA najmä z daňového hľadiska

28. septembra 2017

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

PROBLÉMY ÚČTOVANIA najmä z  DAŇOVÉHO HĽADISKA

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mestský úrad

Termín:                     28. septembra 2017 

Lektorka :            Ing. Jana A C S O V Á,
                                   audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.  

Obsah:

      1) Vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky:
           - záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie v mikro,  
             malej a veľkej účtovnej jednotke, inventarizácia záväzkov a pohľadávok voči  
             spoločníkom, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej
             osobe, prepojené účtovné jednotky, spriaznené osoby
           - refakturácie
           - podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie,
           - transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve.

     2) Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace;
         kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel
         a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke; kapitálové fondy.

     3) Pôžičky dlhodobé a krátkodobé; dlhodobý majetok finančný.
         Účtovanie, inventarizácia, vykázanie.

     4) Odpisová politika dlhodobého majetku (veľký majetok, drobný majetok);  
         opravy, údržba, technické zhodnotenie.

     5) Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia.

     6) Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, analytická evidencia
         na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.

     7) Práca s pohľadávkami najmä inventarizácia pohľadávok,
         sankcie z titulu oneskorených úhrad a ich právna úprava

     8) Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia.

     9) Známe legislatívne zmeny účtovných a daňových predpisov.

    10) Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice.

    11) Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.


  Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,  od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                      

   Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 50.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

         IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov

– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................


........................................................................................................................
VS: 28092017 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: .............................../............


                  za osôb: .........................         Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:..................................................................................

 

Fakturačná adresa: ..........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 
 


352766

Úvodná stránka