Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

16. januára 2020Vytlačiť
 

                                                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
zo ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2019 - na praktických príkladoch

a legislatívne ZMENY

Termín:                     16. januára  2020         
   
Miesto konania:     RIMAVSKÁ SOBOTA - JUNIOR KOMPLEX
     
Lektorka:                 Ing. Zita  K A J A N O V I Č O V Á
                                      odborný špecialista v oblasti DzP - závislá činnosť

                                                   - metodik, Finančné riaditeľstvo B. Bystrica
Obsah:
         
      

     1)  NOVÉ  tlačivá k ročnému zúčtovaniu
          (ročné zúčtovanie a žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania).
     2)  NOVÝ zjednodušený spôsob zasielania tlačív medzi   
          zamestnávateľom a zamestnancom   
     3)  ZMENY  pri preukazovaní nároku na daňový bonus na vyživované dieťa
     4)  LEHOTY súvisiace s ročným zúčtovaním.
     5)  V ktorých prípadoch nemá zamestnávateľ povinnosť vykonať
          ročné zúčtovanie a opravu ročného zúčtovania.
     6)  PRÍKLADY týkajúce sa nových lehôt na vykonanie opráv
          po ročnom zúčtovaní.
     7)  Aktualizované sumy potrebné k výpočtu dane za rok 2019,
          resp. platné na rok 2020 (nový spôsob zaokrúhľovania súm).
     8)  PRÍKLADY na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
          a daňových bonusov.
     9)  LEGISLATÍVNE ZMENY:
          - nové oslobodené príjmy od dane (napr. ubytovanie zamestnanca,     
            vzdelávanie zamestnanca, lekárske preventívne prehliadky,
            príspevok na športovú činnosť dieťaťa),
          - v nezdaniteľných častiach základu dane, v tlačive
            „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
            na daňovníka a daňového bonusu“ (zmena sa týka nielen tlačiva
            ale aj zrušenia každoročného podpisovania),
          - preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa    
            u zamestnávateľa a pri podaní daňového priznania,
            v nových tlačivách, ktoré súvisia s príjmami zo závislej činnosti.

    
        Diskusia – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

          Program: od 8.30 - 9.00 hod Prezentácia   od 9.00 hod. Odborný program

 Kontakt: Emília  ŠNIAGEROVÁ             Mobil:  0905 641 0380903 651 601

Web.:  www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk
    

Účastnícky poplatok je 55,00 € DPH,  zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály,
občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

          IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930   SWIFT: TATRSKBX

          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E-kasy.
           Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..................................................................................................


.......................................................................................................................................................
VS: 16012020 - dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený      za .............osôb                         Celkom:...........................,- €


                          dňa:.................... z účtu: ................................................../..................................


Presný názov organizácie- adresa:...............................................................................................


Telefón/Mobil..................................................E-mail: .....................................................................


Fakturačná adresa: ......................................................................................................................


IČO:..................................... DIČ: ........................................IČ pre DPH..........................................


 
 


491303

Úvodná stránka