Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

17. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                           ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ  ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 - na praktických príkladoch

a zmeny od 1. 1. 2019


Termín:                  I.  17. decembra  2018
                       II.  21. januára 2019 


Miesto konania:     BANSKÁ BYSTRICA - MESTSKÝ ÚRAD,
                                                                       Československej armády 26
          
Lektorka:                 Ing.  Zita  K A J A N O V I Č O VÁ
                                      odborný špecialista v oblasti DzP – závislá činnosť
                                               - metodik, Finančné riaditeľstvo B. Bystrica
Obsah:
                
    1) Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018,
        príklad na vyplnenie novej žiadosti o ročné zúčtovanie za rok 2018
        a jej povinné prílohy, lehoty, príklady na uplatnenie nezdaniteľných častí
        základu dane, preukazovanie ich nároku, novinky pri uplatnení nezdaniteľnej časti
        na kúpele a daňového bonusu na zaplatené úroky, uplatnenie daňového bonusu
        na dieťa, vplyvy niektorých oslobodených príjmov na ročné zúčtovanie za rok 2018,
        vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov.

    2) Príklady na oslobodenie trinásteho alebo štrnásteho platu,
        príklad na vyplnenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 
        v nadväznosti na nové údaje v ňom.
   
    3) Nové tlačivá používané pri príjmoch zo závislej činnosti: hlásenie, prehľad,
        ročné zúčtovanie za rok 2018, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane,
        potvrdenie o zaplatení dane.

     4) Vplyv životného minima a minimálnej mzdy na sumy potrebné
         na výpočet  zdaniteľnej mzdy alebo dane z príjmov zo závislej činnosti.

     5) Zmeny od 1.1.2019,: oslobodenie nepeňažného plnenia zamestnancovi
         vo forme ubytovania už aj za rok 2018, zmena v tlačive
         „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018“, 
         príklady na oslobodenie tohto plnenia v ročnom zúčtovaní preddavkov
         na daň za rok 2018), oslobodenie plnenia športových reprezentantov
         (olympiáda alebo paralympiáda) už aj za rok 2018, oslobodenie príspevku
         na rekreácie, zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované
         dieťa do 6 rokov veku.


     Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

       Program: od 8.00 - 9.00 hod. Prezentácia      od 9.00 hod. Odborný program

  Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ      Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

Web.: www.racio-education.sk                       E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 60, 00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.                
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


             IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930     SWIFT: TATRSKBX

Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
 
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
         Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme (účastník):......................................................................................


..................................................................................................................................................
VS:  17122018  - dátum seminára


Účastnícky  poplatok  uhradený     za: ...................osôb    Celkom:  .............................,-€                   

                                
                dňa:........................   z účtu: ....................................................    /...............................
 

Presný názov organizácie- adresa:.............................................................................................


Telefón/Mobil........................................................   E-mail: ..........................................................


Fakturačná adresa: ....................................................................................................................


IČO:................................ DIČ: ........................................ IČ pre DPH...........................................


 
 


434840

Úvodná stránka