Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTO, DANE........

09. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

ÚČTO, DANE - ako na ne?
Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

 

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mestský úrad

Termín:                   9. októbra 2019

Lektorka:                   Ing. Jana A C S O V Á,
                                      audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

                  Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.


Obsah:

 1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • opatrenie MF SR č.
 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  • podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  • podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  • vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
  • zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  • kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  • vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe.
  Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie.
  Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby?
  Aktivovať – áno, nie, kedy?
 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku
    – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  • kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
  • kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
  • účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  • servis automobilov s prijatou poistnou náhradou
     – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
 8. Vnútropodnikové smernice.


     Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.
 
  Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,     od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                   

   Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
55.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov

– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................

........................................................................................................................
VS: 09102019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: .............................../............

 

                                          za osôb: ...............    Celkom:........................,- €

Presný názov organizácie:...............................................................................

Fakturačná adresa: ........................................................................................

IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................

Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 
 


485956

Úvodná stránka