Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTO, DANE........

11. októbra 2019Vytlačiť
 

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

ÚČTO, DANE - ako na ne?
Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.


Termín:                    11. októbra 2019

Miesto konania:         P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2
 
Lektorka:                    Ing. Jana A C S O V Á,
                                     audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.
 


Obsah:

 1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  • opatrenie MF SR č.
 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  • podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  • podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  • vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
  • zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  • kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  • vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad.
  Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe.
  Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie.
  Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby?
  Aktivovať – áno, nie, kedy?
 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku
    – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  • kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
  • kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
  • účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  • servis automobilov s prijatou poistnou náhradou
   – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
 8. Vnútropodnikové smernice.


    Diskusia - Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou. 

Program:  od 8.30 – 9.00 hod. Prezentácia     od 9.00 hod. Odborný programKontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ        mobil: 0905 641 038  0903 651 601   
                                                                               
Web.: www.racio-education.sk                 E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je  60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!

Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930

        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX


VS uvádzajte: DÁTUM SEMINÁRA!           (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)  
     

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z E - kasy.
 
Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme  (účastník):........................................................................

VS: 11102019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: ........................../.................


                                       za osôb: .....................     Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie- adresa:......................................................................


IČO:........................ DIČ: .............................IČ pre DPH....................................Telefón/Mobil................................E-mail: ..........................................................

 


 
 


485962

Úvodná stránka