Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTOVNÁ závierka PO za rok 2018 .........

26. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

Účtovná závierka PO za rok 2018 aj z  daňového hľadiska.

Termín:                        26. februára 2019 

Miesto konania:         P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2
 
Lektorka:                     Ing. Jana A C S O V Á,
                                     audítor SKAU, daňová poradkyňa SKDP,

         Zameriava sa na konzultačnú a poradenskú činnosť v ekonomike, účtovníctve
a daniach - právnické a fyzické osoby. Ako lektorka v uvedených oblastiach pôsobí
už od r. 1996. Dlhodobo sa venuje aj publikačnej činnosti.
 

Obsah:


   1.  Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018
        (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov).
        Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.

   2.  Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018
        (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy)
        napríklad:
          a. termíny súvisiace s účtovnou závierkou
          b. register účtovných závierok,
          c. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace   
              (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami
          d. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť,
             materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
          e. zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,
          f. vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov   
             účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze
             a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.
   
   3.  Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:  a.) bilančná kontinuita,

  • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  • úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
  • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
  • podsúvahová evidencia,
  • splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.

   4.  Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor.
        Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.   
        Nesprávnosti z praxe.

   5.  Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

   6.  Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby
        (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

    Diskusia - Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou. 

Program:  od 8.30 – 9.00 hod. Prezentácia     od 9.00 hod. Odborný programKontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ        mobil: 0905 641 038  0903 651 601   
                                                                               
Web.: www.racio-education.sk                 E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je  60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!

Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930

        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX


VS uvádzajte: DÁTUM SEMINÁRA!           (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)  
     

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
Doklad Vám bude vydaný z ERP.
  
Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme  (účastník):........................................................................

VS: 26022019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: ........................../.................


                                       za osôb: .....................     Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie- adresa:......................................................................


IČO:........................ DIČ: .............................IČ pre DPH....................................Telefón/Mobil................................E-mail: ..........................................................

 


 
 


450182

Úvodná stránka