Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - podvojné účtovníctvo, za rok 2018

06. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA                                                                                                 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva - za rok 2018.


Termín:                     06. decembra 2018                   

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:                  Ing. Monika  ADAMÍKOVÁ  
                                   odborný špecialista  v oblasti účtovníctva
                                    - metodik účtovníctva, Finančné riaditeľstvo


Obsah:  

  1) Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
      - Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217
        a Obchodného zákonníka
      - Virtuálna mena
      - Archivácia účtovných dokladov
      - Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie,
        s registrom účtovných závierok, správne delikty

  2)  Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka   
       - Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
       - Zmena veľkostnej skupiny

  3) Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok
      - Výskum a vývoj
      - Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení
        likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, účtovanie zrážkovej dane
        z likvidačného zostatku
     -  Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie
        nedokončenej  výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A
        v nadväznosti na audit

  4) Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
      - Kontrola bilančnej kontinuity
      - Triedenie účtovných dokladov 
       - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

   5) Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
       – oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok
       na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z cenných papierov
       a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň atď.

    6) Zostavenie účtovnej závierky
        - Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej
          účtovnej jednotky
        - Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej
          jednotke

   7) Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
       - Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných   
         dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky    
       - Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky


       Diskusia - Svoje otázky môžete zaslať aj vopred - napr. s prihláškou.


         Program: 8.00 hod. - 8. 30 hod Prezentácia,    od 8. 30 hod. Odborný program
                                                                         

        Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

         E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 55,00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie. 
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
            Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje! 
             

PREFERUJEME platby v hotovosti.
Doklad Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne. 
Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................................
 

.....................................................................................................................................................
VS: 06122018- dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený     za ................osôb                    Celkom:...........................,- €
 

                       dňa:..................     z účtu: .............................................../..................................
 

Presný názov organizácie- adresa:..........................................................................................
 

Telefón/Mobil..................................................E-mail: .................................................................
 

Fakturačná adresa: .....................................................................................................................


IČO:..................................... DIČ: ....................................IČ pre DPH.............................................

 


 
 


425649

Úvodná stránka