Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

VEREJNÁ SLUŽBA-odmeňovanie r.2019, voľby 2018...

30. novembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                   ONLINE PRIHLÁŠKA

VEREJNÁ SLUŽBA – odmeňovanie r. 2019, voľby 2018, DOHODY

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mestský úrad

Termín:                    30. novembra 2018

Lektorka :              RNDr. Jana  M O T Y Č K O V Á 
                                    - špecializuje sa na mzdovú  problematiku,
                                    má dlhoročné odborné, praktické a lektorské skúsenosti.
Obsah:

   1) Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
        - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
        - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
        - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
        - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
        - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

    2) Voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
          - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
          - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
          - Členovia komisií
          - Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 
    3) Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1. 11. 2018 - NOVELA zákona
         -  Plat starostu od 1. 11. 2018
          - Odstupné
          - Dovolenka – nárok, platenie

    4) Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

    5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
         - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
         - práca mladistvých na dohodu;
         - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
           evidencia;
         - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda,
           príplatky od 1.5.2018, v r. 2019;
         - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
         - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
         - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
         - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
         - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie
 
     Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.
 
  Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,     od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                   

   Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
55.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

         IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov

– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................


........................................................................................................................
VS: 30112018 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: .............................../............


                  za osôb: .........................        Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:..................................................................................

 

Fakturačná adresa: ..........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 
 


425752

Úvodná stránka