Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

VÝRAZNÉ ZMENY v OOÚ

29. septembra 2017

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

VÝRAZNÉ a NEODVRÁTITEĽNÉ ZMENY v ochrane osobných  údajov.

Termín:                     29. septembra 2017      

Miesto konania:       LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad
 

Lektorka:                 JUDr. Antónia  A M B R Ó Z Y O V Á, PhD.
                                    Po dlhoročnej práci pre orgány verejnej moci vedie súkromnú firmu,
ktorá sa venuje okrem iného informačnému právu (hlavne ochrane osobných údajov).
Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a veľa skúseností priamo z praxe.

(rapídne zmeny v ochrane osobných údajov prinieslo NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES)


Od 25. mája 2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov.
POZOR, tento zákon neustanovuje prechodné doby na jeho aplikáciu.
Naopak vyžaduje, aby sa prevádzkovatelia už teraz priebežne pripravovali
na jeho aplikáciu v praxi.

Každý prevádzkovateľ si musí v súvislosti s týmto novým zákonom odpovedať
na niekoľko otázok a zaradiť sa do určitej skupiny prevádzkovateľov, aby zistil,
ktoré ustanovenia zákona sa ho týkajú a podľa toho:
    - určiť akú dokumentáciu musí vypracúvať,
    - určiť, či sa ho bude týkať povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných  
       údajov,
    - určiť, či musí mať zodpovednú osobu,
    - analyzovať riziko pri spracúvaní osobných údajov a prehodnotiť primeranosť  
       prijatých technických, organizačných a personálnych opatrení,
    - prijať vhodné opatrenia na realizáciu práv dotknutých osôb
       (najmä systém  interných predpisov- organizačné a personálne opatrenia)
    - atď.

Na našom seminári vám vysvetlíme ako je potrebné postupovať, aby ste všetko stihli
do 25.mája 2018. Zistíte, ktoré časti doteraz vypracovanej dokumentácie
sú použiteľné pre vypracúvanie novej dokumentácie.
Zároveň sa oboznámite s novou právnou úpravou.

Ak je to možné, nenechávajte si túto dôležitú povinnosť na poslednú chvíľu, nie je možné vzhľadom na zákonné lehoty a náročnosť postupov pri zavádzaní primeraných opatrení
do bezpečnostnej politiky prevádzkovateľov, všetko stihnúť za pár dní.
Navyše koniec roka a začiatok roka je pre väčšinu prevádzkovateľov hektickým obdobím
(Vianoce, zimné dovolenky, daňové priznanie, inventúry a pod.).

Komu je seminár určený:
       fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré spracúvajú pri svojej  činnosti
       osobné údaje
(terajšie zodpovedné osoby, štatutárne orgány, vedúci zamestnanci, živnostníci spracúvajúci osobné údaje,  osoby zastrešujúce IT u prevádzkovateľov atď.)

Cieľ seminára:
    - vysvetlíme, ako je potrebné postupovať, aby ste všetko, čo sa Vás týka
      podľa nového zákona, stihli do 25. mája 2018

    - dozviete sa v nových súvislostiach, ktoré časti Vašej doteraz  vypracovanej
      dokumentácie na ochranu osobných údajov,  sú použiteľné
      pre vypracúvanie novej dokumentácie,
    - zároveň sa oboznámite s novou právnou úpravou.

OBSAH:

     
1. Právna úprava
              - legislatíva (nariadenie, smernica, zákon, VYKONÁVACIE PREDPISY)
              - zadefinovanie pojmov

      
2. Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov
             - zásady spracúvania osobných údajov
             - právne základy spracúvania osobných údajov
             - súhlas dotknutej osoby
             - osobitná kategória osobných údajov
             - spracúvanie bez potreby identifikácie

      
3. Osobitné situácie zákonného spracúvania
             -  vnútroštátna úprava pre v Nariadení určené oblasti ochrany osobných údajov

    
4. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
           - čo sa vyžaduje po novom pri sprostredkovateľoch
           - zodpovednosť

   
5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
          - právo na opravu,
          - právo na vymazanie (zabudnutie),
          - právo na obmedzenie spracúvania,
          - právo na prenosnosť údajov,
          - právo namietať,
          - právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu,
            vrátane profilovania.
          - vhodné opatrenia, ktoré prevádzkovateľ musí prijať na realizáciu týchto  práv
          - obmedzenie práv dotknutej osoby

   
6. PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ  PREVÁDZKOVATEĽA/  
        SPROSTREDKOVATEĽA


    7. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
           - čo sa vyžaduje po novom pri sprostredkovateľoch
           - zodpovednosť

   
8. PRIMERANÉ TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE  OPATRENIA
          - štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
          - špecifické opatrenia
          - bezpečnostné incidenty
          - oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči
            Úradu na ochranu osobných údajov, aj voči dotknutej osobe
          - lehoty na oznámenie

   
9. ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
          - predtým Evidenčné formuláre/ Oznámenia/ Osobitná registrácia
            teraz Záznamy o spracovateľských činnostiach
          - obsah záznamov
          - ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať

  
10. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
          a POVINNÁ konzultácia s úradom na ochranu  osobných údajov
            - predtým bezpečnostný projekt
              teraz posúdenie vplyvu na ochranu  osobných  údajov
            - ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu
            - obsah posúdenia vplyvu
            - konzultácia a zákonné lehoty
 
  
11. ZODPOVEDNÁ OSOBA
           - kto je povinný mať zodpovednú osobu
           - postavenie zodpovednej osoby

  
12. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

   13. OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
       
PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
            - pre prevádzkovateľov informačných systémov Policajného zboru, Vojenskej
              polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy, prokuratúry, súdov

  
14. POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU
            - VŠEOBECNE
            - KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA
            - KONTROLA
            - SŤAŽNOSŤ A KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
            - UKLADANIE SANKCIÍ

   
15. SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    16.  DISKUSIA - Svoje otázky môžete poslať napr. s prihláškou.

       Program: od 8.00 - 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program

        Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ    mobil: 0905 641 038 
                                                                              0903 651 601     
                                                                                  
Web.:      www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk


Účastnícky poplatok je 50,00 € /os., zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály
a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


            IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930    SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!


          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           

PREFERUJEME platby v hotovosti. Doklad Vám bude vydaný z ERP.        
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!  Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):............................................................................................

VS: 29092017 - dátum seminára


           Uhradená suma:       za ..............osôb                     Celkom:...............................,-€

         
           dňa:....................          z účtu: ................................................./......................................

 

Presný názov organizácie- adresa:......................................................................................


Fakturačná adresa: ................................................................................................................


IČO:.......................... DIČ: .................................... IČ pre DPH...............................................


Telefón/Mobil...........................................  E-mail: ..................................................................

 


 
 


352776

Úvodná stránka