Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ZÁKON o dani z príjmov...

09. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                       ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV
Prehľad zmien v zákone v roku 2018 a k 1. 1. 2019
                                                                                                    
Miesto konania:    P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C.Hronského 2   

Termín:                    09. mája 2019
                               
Lektor:                     Ing. Zdenka  KOVÁČOVÁ
                                  –
špecialista v oblasti dani z príjmov


Obsah:

   1/ Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a k 1.1.2019
       – náklady pri duálnom vzdelávaní, 13. a 14. plat, náklady na rekreačné
         poukazy a ubytovanie zamestnancov, zdaňovanie virtuálnej meny;

    2/ Vklady majetku do ZI a VI spoločnosti; rozdelenie zisku a podiely
       na zisku, prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov;
 
    3/ Pohľadávky po lehote splatnosti - tvorba opravnej položky,
        daňová uznateľnosť, odpis pohľadávky
  
    4/ Záväzky po lehote splatnosti
         – povinnosť postupného pripočítavania k základu dane

     5/ Daňové výdavky uznané len po zaplatení

     6/ Rezervy - tvorba, použitie, zrušenie a ich daňová uznateľnosť;

     7/ Pohonné látky – možnosti ich zahrnovania do daňových výdavkov;
  
     8/ Reklama a jej daňová uznateľnosť (reklamné súťaže, firemné dni),
         sponzoring, reklamné a propagačné predmety, darčekové poukážky,
         výdavky na reprezentáciu

     9/ Odpisy majetku - účtovné a daňové odpisy DHM, DNM,
         súčasti vstupnej ceny HM, limity vstupnej ceny HM,
         obmedzenie pre uplatňovanie daňových odpisov,
         využívanie majetku na služobné aj súkromné účely,
         majetok charakteru osobnej spotreby; odpisové skupiny,
         rovnomerné a zrýchlené odpisovania, technické zhodnotenie majetku

  10/ Zamestnanecké benefity a ich vplyv na základ dane
        K jednotlivým bodom budú vypracované PRÍKLADY,
        ktoré budú súčasťou pracovných materiálov.


     Diskusia - Svoje otázky, môžete zaslať spolu s prihlášku !

      Program: 7.30 – 8.30 hod. Prezentácia, od 8.30 hod. Odborný program

      Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ

      Mobil:      0905 641038                                E-mail: racio@racio-education.sk
                        0903 651601                                 Web:     www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60,00€ /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!

Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

          IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
            Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.     
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.............................................................................................


...................................................................................................................................................
VS: 09052019 - dátum seminára


Uhradená suma      za .....................osôb               Celkom:................................................,- €
 

Účastnícky poplatok uhradený dňa .................. z účtu: ............................................./ ..............
 

Presný názov organizácie, adresa:.............................................................................................
 

IČO:...................................... DIČ: ........................................IČ pre DPH........................................
 

Telefón: ...................................................e-mail: ..........................................................................

 


 
 


460719

Úvodná stránka