Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ZÁKON o dani z príjmov...

07. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA       
 
ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

 Prehľad zmien v zákone v roku 2018 a k 1.1.2019.

Termín:                 
07. mája 2019      

Miesto konania:      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:               
Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ,   
                                       – špecialista v oblasti dani z príjmov - PO

Obsah:

   1/ Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a k 1.1.2019
       – náklady pri duálnom vzdelávaní, 13. a 14. plat, náklady na rekreačné
          poukazy a ubytovanie zamestnancov, zdaňovanie virtuálnej meny;

    2/ Vklady majetku do ZI a VI spoločnosti; rozdelenie zisku a podiely
        na zisku, prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov;
 
    3/ Pohľadávky po lehote splatnosti - tvorba opravnej položky,
        daňová uznateľnosť, odpis pohľadávky
  
    4/ Záväzky po lehote splatnosti
         – povinnosť postupného pripočítavania k základu dane

    5/ Daňové výdavky uznané len po zaplatení

    6/ Rezervy - tvorba, použitie, zrušenie a ich daňová uznateľnosť;

    7/ Pohonné látky – možnosti ich zahrnovania do daňových výdavkov;
  
    8/ Reklama a jej daňová uznateľnosť (reklamné súťaže, firemné dni),
        sponzoring, reklamné a propagačné predmety, darčekové poukážky,
        výdavky na reprezentáciu

    9/ Odpisy majetku - účtovné a daňové odpisy DHM, DNM,
        súčasti vstupnej ceny HM, limity vstupnej ceny HM,
        obmedzenie pre uplatňovanie daňových odpisov,
        využívanie majetku na služobné aj súkromné účely,
        majetok charakteru osobnej spotreby; odpisové skupiny,
        rovnomerné a zrýchlené odpisovania, technické zhodnotenie majetku

  10/ Zamestnanecké benefity a ich vplyv na základ dane
        K jednotlivým bodom budú vypracované PRÍKLADY,
        ktoré budú súčasťou pracovných materiálov.

    Diskusia - Svoje otázky, môžete zaslať spolu s prihlášku         Program: 8.00 hod. - 8. 30 hod Prezentácia,    od 8. 30 hod. Odborný program
                                                                         

        Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

         E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 55,00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie. 
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
            Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje! 
             

PREFERUJEME platby v hotovosti.
Doklad Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne. 
Termín prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................................
 

.....................................................................................................................................................
VS: 07052019- dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený     za ................osôb                    Celkom:...........................,- €
 

                       dňa:..................     z účtu: .............................................../..................................
 

Presný názov organizácie- adresa:..........................................................................................
 

Telefón/Mobil..................................................E-mail: .................................................................
 

Fakturačná adresa: .....................................................................................................................


IČO:..................................... DIČ: ....................................IČ pre DPH.............................................

 


 
 


460733

Úvodná stránka