Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom ul. P. J. Šafárika 839/2,  971 01 PRIEVIDZA  IČO: 36330035, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov „IS marketing“ po dobu 10 rokov za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu služieb (elektronicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby.
Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo e-mailom: racio@racio-education.sk. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 10 ročnej doby, alebo po uplynutí 10 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované.
Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín/ medzinárodných organizácií. Čo sa týka poskytovania osobných údajov, poskytuje ich tretím stranám len na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi. Osoby ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb prevádzkovateľa, sú riadne poverené a poučené o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti. Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu/opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo na prenosnosť, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (v prípade podania sťažnosti kontaktné údaje dozorného orgánu nájdete na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov). Tak, ako v prípade odvolania súhlasu, aj v prípade realizácie uvedených práv dotknuté osoby, tieto komunikujú s prevádzkovateľom cez vyššie uvedený e-mail. 
Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.


 


491300

Úvodná stránka